Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Protokoły z Sesji Rady Gminy Wierzbinek

Protokoły z Sesji Rady Gminy Wierzbinek

Protokoły z XII Sesji Rady Gminy Wierzbinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (13/05/2020 14:00:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (13/05/2020 14:17:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (18/05/2020 15:14:37)
Protokoły z XI Sesji Rady Gminy Wierzbinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (11/03/2020 10:29:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (11/03/2020 10:33:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (11/03/2020 10:34:11)
Protokoły z IX Sesji Rady Gminy Wierzbinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (12/09/2019 12:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/09/2019 08:40:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (13/11/2019 08:09:28)
Protokoły z X Sesji Rady Gminy Wierzbinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (14/01/2020 11:10:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (14/01/2020 15:17:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (16/01/2020 08:29:57)
Protokoły z VIII Sesji Rady Gminy Wierzbinek
Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VII Sesji

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów) położonych w obrębie ewidencyjnym Palmowo oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 18/3, 19, 21, 23, 26, 66, 82, 86, 88 o łącznej pow. 0,7000 ha.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, a także określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez Gminę Wierzbinek.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn na rzecz każdoczesnego właściciela działki 301/10 z obrębu geodezyjnego Mąkoszyn.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania    i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz   wysokość innych  świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach   i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. Z o.o. w Wierzbinku.

Lista obecności

Lista obecności (szczegółowa)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (06/09/2019 14:30:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (06/09/2019 14:39:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (12/09/2019 14:25:21)
Protokoły z VII Sesji Rady Gminy Wierzbinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (03/07/2019 10:16:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (03/07/2019 10:38:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (03/07/2019 10:44:06)
Protokoły z VI Sesji Rady Gminy Wierzbinek

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z V Sesji

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 - 2024.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/56/19 z 19 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację i przebudowę drogi powiatowej 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa w sołectwie Tomisławice 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sadlnie 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2019 

 

Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

Lista obecności

Lista obecności (szczegółowa)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (10/04/2019 10:12:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (10/04/2019 10:20:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (10/04/2019 13:43:44)
Protokoły z V Sesji Rady Gminy Wierzbinek

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z IV Sesji

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.”

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki. ”

Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Gminy Wierzbinek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.”

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2019-2021.”

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sadlnie. ”

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 24 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin w drodze przetargu ograniczonego.”

Podjęcie uchwały w sprawie  zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą "Boisko sportowe w Synogaci".

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 50/1 o pow. 0,2700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ruszkówek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. ”

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą "Pomnik Powstańców Styczniowych w Ruszkowie".”

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycj i oraz ustalenia jej składu osobowego. ”

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok.”

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok. ”

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok. ”

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.”

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 - 2024.”

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ”

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbinek na rok 2018.”

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Wierzbinek na rzecz Gminy Sompolno.”

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.”

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.”

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację i przebudowę drogi powiatowej. ”

Podjęcie uchwały w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Radziejowie. ”

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Zakrzewek do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".”

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Synogać do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".”

Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

Lista obecności

Lista obecności (szczegółowa)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (26/02/2019 09:21:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (26/02/2019 11:24:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (10/04/2019 14:00:55)
Protokoły z IV Sesji Rady Gminy Wierzbinek

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z III Sesji

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Głosowanie nad autopoprawkami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 - 2024

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 - 2024 po autopoprawkach

Głosowanie nad autopoprawkami do uchwały budżetowej na rok 2019

Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2019 po autopoprawkach

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 463/2 w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn pod działalność służby zdrowia

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność weterynaryjną

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność medyczną

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę garażu wraz z gruntem położonego na działce nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność gospodarczą

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku PZU S.A

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019

Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2019

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

Lista obecności

Lista obecności (szczegółowa)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (14/01/2019 17:41:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (15/01/2019 07:57:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/01/2019 07:57:14)
Protokoły z III Sesji Rady Gminy Wierzbinek

Lista obecności

Lista obecności - szczegóły obecności radnych podczas Sesji

Protokół przyjęcia obrad

Protokół z  przyjęcia protokołu z II Sesji

Protokół z wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Protokół z przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania fragmentów przebudowanych sieci elektroenergetycznych na rzecz ENERGA - OPERATOR S.

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wierzbinek

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/1 położonej w obrębie Zielonka służebnością przesyłu

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Protokół z podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 -2024

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (19/12/2018 11:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (14/01/2019 17:41:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (10/04/2019 14:39:09)
Protokoły z II Sesji Rady Gminy Wierzbinek