Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwała Nr IX/65/11

 
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
 

Uchwała Nr IX/64/11

 
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wierzbinek planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
 

Uchwała Nr IX/63/11

 
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników
 

Uchwała Nr IX/62/11

 
Uchwała Nr IX/62/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wierzbinek” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. o wartości 150 000,00 zł.
 

Uchwała Nr IX/61/11

 
Uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek uchwalonego Uchwałą nr XLII/264/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 lipca 2010r. obejmującego wybrane tereny na obszarze gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr IX/60/11

 
Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 251/2 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie geodezyjnym Chlebowo
 

Uchwała Nr IX/59/11

 
Uchwała Nr IX/59/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie nie wydzielenia z Sołectwa Tomisławice nowego Sołectwa Palmowo
 

Uchwała Nr VIII/58/11

 
Uchwała Nr VIII/58/11Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr VIII/57/11

 
Uchwała Nr VIII/57/11Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

Uchwała Nr VIII/56/11

 
Uchwała Nr VIII/56/11Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr VIII/55/11

 
Uchwała Nr VIII/55/11Rady Gminy Wierzbinek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2010
 

Uchwała Nr VIII/54/11

 
Uchwała Nr VIII/54/11Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2010 rok
 

Uchwała Nr VII/53/11

 
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XXXVII/06 poprzez zmianę załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1
 

Uchwała Nr VII/52/11

 
Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXXVII/06 poprzez zmianę załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1
 

Uchwała Nr VII/51/11

 
Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr VII/50/11

 
Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr VII/49/11

 
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016
 

Uchwała Nr VII/48/11

 
Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację pod budowę chodnika przy drodze P 3193 Morzyczyn - Ruszkowo
 

Uchwała Nr VII/47/11

 
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbinek jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z. o.o. w Koninie ul. Sulańska 13
 

Uchwała Nr VII/46/11

 
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr VII/45/11

 
Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Tomisławice
 

Uchwała Nr VII/44/11

 
Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie włączenia części Sołectwa Synogać do Sołectwa Boguszyce
 

Uchwała Nr VII/43/11

 
Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr VI/42/11

 
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr VI/41/11

 
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: wyposażenia spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku w nieruchomości
 

Uchwała Nr VI/40/11

 
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie:rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 

Uchwała Nr VI/39/11

 
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 

Uchwała Nr VI/38/11

 
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

Uchwała Nr VI/37/11

 
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
 

Uchwała Nr VI/36/11

 
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
 

Uchwała Nr VI/35/11

 
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/176/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr VI/34/11

 
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do czynności prawnych mających na celu zaspokojenie na terenie Gminy Wierzbinek zbiorowych potrzeb w zakresie telekomunikacji oraz innej infrastruktury technicznej
 

Uchwała Nr VI/33/11

 
Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 

Uchwała Nr VI/32/11

 
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 

Uchwała Nr VI/31/11

 
Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku położonym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 112/1 o pow. 0,2200 ha obręb geodezyjny Tomisławice gm. Wierzbinek
 

Uchwała Nr VI/30/11

 
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Wierzbinek do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
 

Uchwała Nr VI/29/11

 
Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do programu Odnowa Wsi finansowanego ze środków budżetu województwa wielkopolskiego
 

Uchwała Nr V/28/11

 
Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na czas określony - lokal nr 18 w budynku Urzędu Gminy
 

Uchwała Nr V/27/11

 
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Boguszyce i Sołectwa Synogać
 

Uchwała Nr V/26/11

 
Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku
 

Uchwała Nr V/25/11

 
Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności
 

Uchwała Nr V/24/11

 
Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych
 

Uchwała Nr V/23/11

 
Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 

Uchwała Nr V/22/11

 
Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016
 

Uchwała Nr V/21/11

 
Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

Uchwała Nr V/20/11

 
Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie nabycia działki o powierzchni ok. 0,1500 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Racięcin oznaczonej numerem ewidencyjnym 220
 

Uchwała Nr V/19/11

 
Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego
 

Uchwała Nr V/18/11

 
Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 44/5, położonej w obrębie Wilcza Kłoda gm. Wierzbinek, w trybie bezprzetargowym oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej
 

Uchwała Nr V/17/11

 
Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 48/4, położonej w obrębie Palmowo gm. Wierzbinek, w trybie bezprzetargowym oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej