Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2012

Uchwały Rady Gminy 2012

UCHWAŁA Nr XXIII/207/12

 
w sprawie sprostowania danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020
 

UCHWAŁA Nr XXIII/206/12

 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXIII/205/12

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/204/12

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/203/12

 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA Nr XXIII/202/12

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 

UCHWAŁA Nr XXIII/201/12

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXIII/200/12

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXIII/199/12

 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Racięcin oznaczona nr ewidencyjnym działki 222/2 o powierzchni 0,1300 ha.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/198/12

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

UCHWAŁA Nr XXIII/197/12

 
w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXIII/196/12

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013 – 2022
 

UCHWAŁA Nr XXII/195/12

 
w sprawie zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów) położonych w obrębach geodezyjnych Galczyce, Boguszyce, Ostrowo i Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXII/194/12

 
w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Wierzbinek - „ Plac Powstańców Styczniowych „
 

UCHWAŁA Nr XXII/193/12

 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Synogać i Chlebowo oraz zmiany nazwy obrębu geodezyjnego Chlebowo na obręb geodezyjny Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXII/192/12

 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr XXII/191/12

 
w sprawie finansowego udziału w rozbudowie i adaptacji budynku po byłej szkole w Synogaci
 

UCHWAŁA Nr XXII/190/12

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

UCHWAŁA Nr XXII/189/12

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

UCHWAŁA Nr XXII/188/12

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 

UCHWAŁA Nr XXII/187/12

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

UCHWAŁA Nr XXII/186/12

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020
 

UCHWAŁA Nr XXI/185/12

 
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wierzbinek obręb ewidencyjny Chlebowo z przeznaczeniem na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
 

UCHWAŁA Nr XXI/184/12

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 

UCHWAŁA Nr XXI/183/12

 
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 

UCHWAŁA Nr XXI/182/12

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

UCHWAŁA Nr XXI/181/12

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
 

UCHWAŁA Nr XXI/180/12

 
w sprawie aktualizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek na lata 2008-2015
 

UCHWAŁA Nr XXI/179/12

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 124/4 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXI/178/12

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek o numerze ewidencyjnym 26, 54/2 i 87 położone w obrębie geodezyjnym Kalina
 

UCHWAŁA Nr XXI/177/12

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 102/2 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo
 

UCHWAŁA Nr XXI/176/12

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel
 

UCHWAŁA Nr XXI/175/12

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

UCHWAŁA Nr XX/174/12

 
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70/17 z obrębu Kryszkowice
 

UCHWAŁA Nr XX/173/12

 
w sprawie ustalenia opłat innych niż za usługi ponadprogramowe wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
 

UCHWAŁA Nr XX/172/12

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami obrębów geodezyjnych Synogać i Chlebowo
 

UCHWAŁA Nr XX/171/12

 
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 39/23 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo na rzecz każdorazowego właściciela lokalu mieszkalnego numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20
 

UCHWAŁA Nr XX/170/12

 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych numer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej
 

UCHWAŁA Nr XX/169/12

 
w sprawie zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kryszkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 254 o pow. 0,3600 ha
 

UCHWAŁA Nr XX/168/12

 
w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 

UCHWAŁA Nr XX/167/12

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 99 o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie Stara Ruda
 

UCHWAŁA Nr XX/166/12

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

UCHWAŁA Nr XX/165/12

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XIX/164/12

 
UCHWAŁA NR XIX/164/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/145/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XIX/163/12

 
UCHWAŁA Nr XIX/163/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku” oraz uchwalenia jej statutu
 

UCHWAŁA NR XIX/162/12

 
UCHWAŁA NR XIX/162/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.
 

UCHWAŁA NR XIX/161/12

 
UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/144/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Uchwały Nr XLIV/296/10 z dnia 26 października 2010 r.
 

Uchwała nr XIX/160/2012

 
Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia KWB “Konin” w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kryszkowice oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 128/3 i 128/5
 

Uchwała Nr XIX/159/2012

 
Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r w sprawie : zniesienia Sołectwo Ostrowo
 

Uchwała nr XIX/158/2012

 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo na lata 2010-2012