Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2012

Uchwały Rady Gminy 2012

Uchwała nr XIX/157/2012

 
Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zbycia KWB “Konin” w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomisławicach oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 118 poł. w obrębie Tomisławice
 

Uchwała nr XIX/156/2012

 
Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie nabycia od Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcinie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 222/2 o pow. 0,1300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Racięcin
 

Uchwała nr XIX/155/2012

 
Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 78/17 o pow. 1,0132 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sadlno na czas nieokreślony z przeznaczeniem na rozszerzenie cmentarza parafialnego
 

Uchwała nr XIX/154/2012

 
Uchwała Nr XIX/ 154 /12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Uchwała Nr XVIII/153/12

 
Uchwała Nr XVIII/153/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racięcin na lata 2012 - 2019
 

Uchwała Nr XVIII/152/12

 
Uchwała Nr XVIII/152/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sadlno na lata 2012 - 2019
 

Uchwała Nr XVIII/151/12

 
Uchwała Nr XVIII/151/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ziemięcin na lata 2012 - 2019
 

Uchwała Nr XVIII/150/12

 
Uchwała Nr XVIII/150/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Broniszewo na lata 2012 - 2019
 

Uchwała Nr XVIII/149/12

 
Uchwała Nr XVIII/149/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morzyczyn na lata 2012 - 2019
 

Uchwała Nr XVIII/148/12

 
Uchwała Nr XVIII/148/12 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 

Uchwała Nr XVIII/147/12

 
Uchwała Nr XVIII/147/12 w sprawie uchylenia Uchwały nr 90/XI/99 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości opłat za lokale użytkowe będące własnością gminy
 

Uchwała Nr XVIII/146/12

 
Uchwała Nr XVIII/146/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, położonej w m. Zaryń, gmina Wierzbinek, służebnością przesyłu
 

Uchwała Nr XVIII/145/12

 
Uchwała Nr XVIII/145/12 w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XVIII/144/12

 
Uchwała Nr XVIII/144/12 w sprawie ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.
 

Uchwała Nr XVIII/143/12

 
Uchwała Nr XVIII/143/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92 o powierzchni 2,9700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Broniszewo
 

Uchwała Nr XVIII/142/12

 
Uchwała Nr XVIII/142/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwo Ostrowo
 

Uchwała Nr XVIII/141/12

 
Uchwała Nr XVIII/141/12 w sprawie nabycia w drodze darowizny działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 191/1; 191/8; 190/5 o łącznej pow. 0,19 ha położone w obrębie geodezyjnym Synogać stanowiące własność Państwa Mirosławy Jagodzińskiej; Piotra Jagodzińskiego i Krystyny Minko
 

Uchwała Nr XVIII/140/12

 
Uchwała Nr XVIII/140/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Uchwała Nr XVIII/139/12

 
Uchwała Nr XVIII/139/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2011.
 

Uchwała Nr XVIII/138/12

 
Uchwała Nr XVIII/138/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2011 rok.
 

Uchwała Nr XVII/137/12

 
Uchwała Nr XVII/137/12 w sprawie Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt ”Edukacja pierwszy krok do sukcesu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek występującą w roli Partnera projektu w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. o wartości 801 460,00 zł.
 

Uchwała Nr XVII/136/12

 
Uchwała Nr XVII/136/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Uchwała Nr XVII/135/12

 
Uchwała Nr XVII/135/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020
 

Uchwała Nr XVII/134/12

 
Uchwała Nr XVII/134/12 w sprawie sprzedaży lokalu nr 2 położonego w obrębie Zielonka na działce oznaczonej numer ewidencyjnym 99/1
 

Uchwała Nr XVI/133/12

 
Uchwała Nr XVI/133/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wierzbinek.
 

Uchwała Nr XVI/132/12

 
Uchwała Nr XVI/132/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Uchwała Nr XVI/131/12

 
Uchwała Nr XVI/131/12 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Mąkoszyn
 

Uchwała Nr XVI/130/12

 
Uchwała Nr XVI/130/12 w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019
 

Uchwała Nr XVI/129/12

 
Uchwała Nr XVI/129/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 93 o pow. 0,1600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo
 

Uchwała Nr XV/128/12

 
Uchwała Nr XV/128/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 

Uchwała Nr XV/127/12

 
Uchwała Nr XV/127/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
 

Uchwała Nr XV/126/12

 
Uchwała Nr XV/126/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XV/125/12

 
Uchwała Nr XV/125/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

Uchwała Nr XV/124/12

 
Uchwała Nr XV/124/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr XV/123/12

 
Uchwała Nr XV/123/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XV/122/12

 
Uchwała Nr XV/122/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie
 

Uchwała Nr XV/121/12

 
Uchwała Nr XV/121/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych
 

Uchwała Nr XV/120/12

 
Uchwała Nr XV/120/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020
 

Uchwała Nr XV/119/12

 
Uchwała Nr XV/119/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 69/2 o powierzchni 0,4200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin
 

Uchwała Nr XV/118/12

 
Uchwała Nr XV/118/12 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Chlebowo oznaczona nr ewidencyjnym 41/12 o pow. 0,03740 ha
 

Uchwała Nr XV/117/12

 
Uchwała Nr XV/117/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117 o powierzchni 0,8400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
 

Uchwała Nr XV/116/12

 
Uchwała Nr XV/116/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii Rzymsko – Katolickiej w Tomisławicach działki o powierzchni ok. 0,2500 ha wydzielonej z nieruchomości oznaczonej numerem 70/7 o pow. 2,4400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice