Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/205/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/205/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr