Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2013

Uchwały Rady Gminy 2013

UCHWAŁA Nr XXX/251/13

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXX/250/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXIX/249/13

 
w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXIX/248/13

 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA Nr XXIX/247/13

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr XXIX/246/13

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 

UCHWAŁA Nr XXIX/245/13

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

UCHWAŁA Nr XXIX/244/13

 
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr XXIX/243/13

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr XXIX/242/13

 
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”
 

UCHWAŁA Nr XXIX/241/13

 
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXIX/240/13

 
w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2016 DLA GMINY WIERZBINEK”
 

UCHWAŁA Nr XXIX/239/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Gimnazjum w Boguszycach na cele dydaktyczne
 

UCHWAŁA Nr XXIX/238/13

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXIX/237/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/236/13

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2012.
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/235/13

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2012 rok.
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/234/13

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/233/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 192/1 położonej w obrębie geodezyjnym Racięcin
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/232/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 70 położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/231/13

 
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku
 

UCHWAŁA Nr XXVII/230/13

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXVII/229/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXVII/228/13

 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

UCHWAŁA Nr XXVII/227/13

 
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbniku”
 

UCHWAŁA Nr XXVII/226/13

 
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku” oraz uchwalenia jej statutu
 

UCHWAŁA Nr XXVII/225/13

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXVII/224/13

 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr XXV/223/13

 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXV/222/13

 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 

UCHWAŁA Nr XXV/221/13

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku
 

UCHWAŁA Nr XXV/220/13

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 

UCHWAŁA Nr XXV/219/13

 
w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

UCHWAŁA Nr XXV/218/13

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXV/217/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXIV/216/13

 
w sprawie stanowiska Rady Gminy Wierzbinek odnośnie zmiany wynagrodzenia radnego Andrzeja Staszaka zatrudnionego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka zo.o. w Wierzbinku
 

UCHWAŁA Nr XXIV/215/13

 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 

UCHWAŁA Nr XXIV/214/13

 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 

UCHWAŁA Nr XXIV/213/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 41/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, służebnością przesyłu
 

UCHWAŁA Nr XXIV/212/13

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXIV/211/13

 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
 

UCHWAŁA Nr XXIV/210/13

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodników.
 

UCHWAŁA Nr XXIV/209/13

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

UCHWAŁA Nr XXIV/208/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013