Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2014

Uchwały Rady Gminy 2014

UCHWAŁA Nr III/13/14

 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr III/12/14

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr III/11/14

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr III/10/14

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
 

UCHWAŁA Nr III/9/14

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014– 2022
 

UCHWAŁA Nr III/8/14

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr III/7/14

 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr III/6/14

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2015 – 2022
 

UCHWAŁA Nr II/5/14

 
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr II/4/14

 
w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
 

UCHWAŁA Nr II/3/14

 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 

UCHWAŁA Nr I/2/14

 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 

UCHWAŁA Nr I/1/14

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/375/14

 
podjęcia czynności prawnych mających na celu połączenie gminnych instytucji kultury – „Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku” i „Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku”
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/14

 
obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/373/14

 
zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIV/313/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie długoterminowego kredytu bankowego
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/372/14

 
zmiany Uchwały Nr XXXIV/314 /14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/371/14

 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/370/14

 
zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/369/14

 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/368/14

 
przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/367/14

 
wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2015.
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/366/14

 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/365/14

 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - części działki nr 150 położonej w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/364/14

 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 26, 54/2 i 87 położonych w obrębie geodezyjnym Kalina
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/363/14

 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/362/14

 
zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/361/14

 
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/360/14

 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/359/14

 
zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/358/14

 
zmiany Uchwały nr XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/357/14

 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych, oznaczonych numerami 60/24 i 60/27 w obrębie Chlebowo służebnością przesyłu
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/356/14

 
zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/355/14

 
wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mąkoszyn oznaczonej nr ewidencyjnym działki 497/2 o powierzchni 0,3557 ha
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/14

 
zbycia na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym działek po byłej kolejce wąskotorowej położonych w obrębach geodezyjnych Tomisławice, Kryszkowice i Palmowo
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/353/14

 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 192 w obrębie Teresewo służebnością przechodu i przejazdu
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/352/14

 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXXV/351/14

 
zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXV/350/14

 
w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmian rodzajów miejscowości, zniesienia urzędowych nazw miejscowości, zmian nazw i rodzajów miejscowości, zmian nazw miejscowości, ustalenia urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXXV/349/14

 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 

UCHWAŁA Nr XXXV/348/14

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych, oznaczononych numerami ewidencyjnymi 5087/2 w obrębie Boguszyce, 60/24 w obrębie Chlebowo,192 w obrębie Teresewo i 106 w obrębie Łysek służebnością przesyłu
 

UCHWAŁA Nr XXXV/347/14

 
w sprawie zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów i jednej drogi) położonych w obrębach geodezyjnych Boguszyce, Kryszkowice i Ostrowo
 

UCHWAŁA Nr XXXV/346/14

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70 o powierzchni 0,4700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo
 

UCHWAŁA Nr XXXV/345/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ziemięcin
 

UCHWAŁA Nr XXXV/344/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zielonka
 

UCHWAŁA Nr XXXV/343/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zaryń
 

UCHWAŁA Nr XXXV/342/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzewek
 

UCHWAŁA Nr XXXV/341/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Witkowice
 

UCHWAŁA Nr XXXV/340/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wilcza Kłoda
 

UCHWAŁA Nr XXXV/339/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wierzbinek