Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2015

Uchwały Rady Gminy 2015

UCHWAŁA Nr X/101/15

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2016-2018
 

UCHWAŁA Nr X/100/15

 
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek na lata 2016-2026
 

UCHWAŁA Nr X/99/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr X/98/15

 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
 

UCHWAŁA Nr X/97/15

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022
 

UCHWAŁA Nr X/96/15

 
w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr X/95/15

 
w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w miejscowości Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr X/94/15

 
w sprawie nadania nazwy ulicy Sosnowa w miejscowości Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr X/93/15

 
w sprawie nadania nazwy ulicy Gajowa w miejscowości Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr X/92/15

 
w sprawie nadania nazwy ulicy Wiklinowa w miejscowości Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr X/91/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia
 

UCHWAŁA Nr X/90/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
 

UCHWAŁA Nr X/89/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
 

UCHWAŁA Nr X/88/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 463/2 w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn pod działalność służby zdrowia
 

UCHWAŁA Nr X/87/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę garażu wraz z gruntem położonego na działce nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność gospodarczą
 

UCHWAŁA Nr X/86/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność weterynaryjną
 

UCHWAŁA Nr X/85/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność medyczną
 

UCHWAŁA Nr X/84/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia
 

UCHWAŁA Nr X/83/15

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr IX/82/15

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr IX/81/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr IX/80/15

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.
 

UCHWAŁA Nr IX/79/15

 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA Nr IX/78/15

 
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 

UCHWAŁA Nr IX/77/15

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr IX/76/15

 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

UCHWAŁA Nr IX/75/15

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

UCHWAŁA Nr IX/74/15

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2016
 

UCHWAŁA Nr IX/73/15

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016
 

UCHWAŁA Nr XI/72/15

 
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 

UCHWAŁA Nr IX/71/15

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 

UCHWAŁA Nr IX/70/15

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

UCHWAŁA Nr IX/69/15

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016
 

UCHWAŁA Nr IX/68/15

 
w sprawie zbycia na rzecz PAK KWB Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (dróg) położonych w obrębach geodezyjnych Boguszyce (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 62/2, 6, 12 i 90), Kryszkowice (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 247/5, 249, 257, 203, 219/1 i 219/2) oraz Ostrowo (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 46, 102, 103, 36 i 48/2)
 

UCHWAŁA Nr IX/67/15

 
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbinek w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku
 

UCHWAŁA Nr VIII/66/15

 
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 165/XXIV/05 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 

UCHWAŁA Nr VIII/65/15

 
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122/1 położonej w obrębie Ziemięcin z przeznaczeniem na budowę urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)
 

UCHWAŁA Nr VIII/64/15

 
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr XX/118/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
 

UCHWAŁA Nr VIII/63/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr VIII/62/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku PZU S.A.
 

UCHWAŁA Nr VIII/61/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wierzbinek do partnerskiego projektu systemowego pt. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Działania 7.1 Aktywizacja integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010
 

UCHWAŁA Nr VIII/60/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
 

UCHWAŁA Nr VIII/59/15

 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr VIII/58/15

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/1 o pow. 0,2500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Synogać
 

UCHWAŁA Nr VIII/57/15

 
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2016
 

UCHWAŁA Nr VIII/56/15

 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
 

UCHWAŁA Nr VIII/55/15

 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole
 

UCHWAŁA Nr VIII/54/15

 
w sprawie zmiany granic miejscowości Synogać i Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr VIII/53/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Kultury
 

UCHWAŁA Nr VIII/52/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych