Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2015

Uchwały Rady Gminy 2015

UCHWAŁA Nr VIII/51/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu położonego w budynku na działce geodezyjnym Kalina na prowadzenie działalności bibliotecznej
 

UCHWAŁA Nr VIII/50/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
 

UCHWAŁA Nr VII/49/15

 
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
 

UCHWAŁA Nr VII/48/15

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
 

UCHWAŁA Nr VII/47/15

 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 

UCHWAŁA Nr VII/46/15

 
w sprawie o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodnika.
 

UCHWAŁA Nr VII/45/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr VII/44/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 359/1 położonej w obrębie geodezyjnym Chlebowo służebnością przechodu i przejazdu
 

UCHWAŁA Nr VII/43/15

 
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 167/1 położonej w obrębie Łysek z przeznaczeniem na poszerzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łysku
 

UCHWAŁA Nr VII/42/15

 
w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 

UCHWAŁA Nr VII/41/15

 
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wierzbinek w formie darowizny działki oznaczonej nr ewidencyjnym 218/2 położonej w obrębie geodezyjnym Słomkowo
 

UCHWAŁA Nr VII/40/15

 
w sprawie konsultacji dotyczących zmiany granic miejscowości Synogać i Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr VII/39/15

 
w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis.
 

UCHWAŁA Nr VI/38/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr VI/37/15

 
w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników
 

UCHWAŁA Nr VI/36/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42, 60/24, 60/27, 41/5, 41/3, 41/10, 41/14, 39/19, 39/18, 30, 60/33, 54/13, 41/11 położonych w obrębie Chlebowo służebnością przesyłu
 

UCHWAŁA Nr VI/35/15

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Gimnazjum w Boguszycach na cele dydaktyczne
 

UCHWAŁA Nr VI/34/15

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2014
 

UCHWAŁA Nr VI/33/15

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2014 rok.
 

UCHWAŁA Nr V/32/15

 
w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

UCHWAŁA Nr V/31/15

 
w sprawie diet dla sołtysów
 

UCHWAŁA Nr V/30/15

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodnika.
 

UCHWAŁA Nr V/29/15

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2015– 2022
 

UCHWAŁA Nr V/28/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr IV/27/15

 
w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa.
 

UCHWAŁA Nr IV/26/15

 
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbinek w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku w okresie programowania 2014 – 2020
 

UCHWAŁA Nr IV/25/15

 
w sprawie ustalania zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Wierzbinek jest organem prowadzącym
 

UCHWAŁA Nr IV/24/15

 
w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

UCHWAŁA Nr IV/23/15

 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 

UCHWAŁA Nr IV/22/15

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 

UCHWAŁA Nr IV/21/15

 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 

UCHWAŁA Nr IV/20/15

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

UCHWAŁA Nr IV/19/15

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2015– 2022
 

UCHWAŁA Nr IV/18/15

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
 

UCHWAŁA Nr IV/17/15

 
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr IV/16/15

 
w sprawie nabycia działki o powierzchni 0,0320 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyce oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/1
 

UCHWAŁA Nr IV/15/15

 
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019
 

UCHWAŁA Nr IV/14/15

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek