Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwała Nr XIX/179/16

 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kryszkowice oznaczona nr ewidencyjnym 133/3 o pow. 0,1400 ha.
 

Uchwała Nr XIX/178/16

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Biuru Usług Geodezyjno -Kartograficznych
 

Uchwała Nr XIX/177/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XIX/176/16

 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
 

Uchwała Nr XIX/175/16

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017– 2022
 

Uchwała Nr XVIII/174/16

 
w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis.
 

Uchwała Nr XVIII/173/16

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr XVIII/172/16

 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XVIII/170/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XVIII/171/16

 
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 

Uchwała Nr XVIII/169/16

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022
 

Uchwała Nr XVIII/168/16

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XVIII/167/16

 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XVIII/166/16

 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zaryń oznaczona nr ewidencyjnymi działek 244/1 o powierzchni 0,1197 ha i 243/3 o powierzchni 0,3147 ha
 

Uchwała Nr XVII/165/16

 
w sprawie uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XVII/164/16

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

Uchwała Nr XVII/163/16

 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2015 roku
 

Uchwała Nr XVII/162/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XVII/161/16

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022
 

Uchwała Nr XVII/160/16

 
w sprawie objęcia wspólną obsługą administracyjną, organizacyjną i finansową jednostek oświatowych
 

Uchwała Nr XVII/159/16

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr XVII/158/16

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017
 

Uchwała Nr XVII/157/16

 
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XVII/156/16

 
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2017.
 

Uchwała Nr XVII/155/16

 
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 

Uchwała Nr XVII/154/16

 
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju oraz Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Wierzbinek 2017-2024
 

Uchwała Nr XVII/153/16

 
w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis.
 

Uchwała Nr XVI/152/16

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022
 

Uchwała Nr XVI/151/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XVI/150/16

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego
 

Uchwała Nr XVI/149/16

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/132/16 z 4 maja 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę drogi powiatowej
 

Uchwała Nr XVI/148/16

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/131/16 z 4 maja 2016 roku o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego.
 

Uchwała Nr XVI/147/16

 
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
 

Uchwała Nr XV/146/16

 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek
 

Uchwała Nr XV/145/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XV/144/16

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2015
 

Uchwała Nr XV/143/16

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2015 rok.
 

Uchwała Nr XIV/142/16

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Wierzbinek na rzecz gminy Babiak
 

Uchwała Nr XIV/141/16

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2016 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 

Uchwała Nr XIV/140/16

 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XIV/139/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XIV/138/16

 
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Wierzbinek w Zgromadzeniu Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
 

Uchwała Nr XIV/137/16

 
w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 

Uchwała Nr XIV/136/16

 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności
 

Uchwała Nr XIV/135/16

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 143/XXI/04 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 listopada 2004 roku „W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2016” oraz przyjęcia ujednoliconego tekstu Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2018
 

Uchwała Nr XIII/134/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XIII/133/16

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022
 

Uchwała Nr XIII/132/16

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę drogi powiatowej.
 

Uchwała Nr XIII/131/16

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego
 

Uchwała Nr XIII/130/16

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/128/16 z 22 marca 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodników