Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwała Nr XIII/129/16

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr XII/128/16

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodników.
 

Uchwała Nr XII/127/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XII/126/16

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022
 

Uchwała Nr XII/125/16

 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 

Uchwała Nr XII/124/16

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 59/1 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
 

Uchwała Nr XII/122/16

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 

Uchwała Nr XII/123/16

 
w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/58/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2015 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/1 o pow. 0,2500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Synogać
 

Uchwała Nr XII/121/16

 
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Wierzbinek na lata 2015 – 2020.
 

Uchwała Nr XII/120/16

 
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XII/119/16

 
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 

Uchwała Nr XII/118/16

 
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wierzbinek działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 245/6 o pow. 0,1100 ha oraz 245/7 o pow. 0,0700 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Racięcin
 

Uchwała Nr XI/117/16

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XI/116/16

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową – odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek – Etap II
 

Uchwała Nr XI/115/16

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową – odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek – Etap I
 

Uchwała Nr XI/114/16

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XI/113/16

 
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 

Uchwała Nr XI/112/16

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 

Uchwała Nr XI/111/16

 
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 

Uchwała Nr XI/110/16

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
 

Uchwała Nr XI/109/16

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 

Uchwała Nr XI/108/16

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022
 

Uchwała Nr XI/107/16

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XI/106/16

 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XI/105/16

 
w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu
 

Uchwała Nr XI/104/16

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr XI/103/16

 
w sprawie diet dla sołtysów
 

Uchwała Nr XI/102/16

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego