Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwała Nr XXX/272/17

 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2018
 

Uchwała Nr XXX/271/17

 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
 

Uchwała Nr XXX/270/17

 
uchwały budżetowej na rok 2018
 

Uchwała Nr XXX/269/17

 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXX/268/17

 
zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXIX/267/17

 
zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XXIX/266/17

 
zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXIX/265/17

 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Uchwała Nr XXIX/264/17

 
zamiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXIX/263/17

 
nadania Imienia Gminnemu Przedszkolu w Wierzbinku
 

Uchwała Nr XXIX/262/17

 
zamiany uchwały nr XLI/259/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Wierzbinek na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
 

Uchwała Nr XXIX/261/17

 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek oraz określenie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy
 

Uchwała Nr XXIX/260/17

 
trybu i sposobu powołania i odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 

Uchwała Nr XXIX/259/17

 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

Uchwała Nr XXVIII/258/17

 
określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów.
 

Uchwała Nr XXVIII/257/17

 
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr XXVIII/256/17

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXVIII/255/17

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap II
 

Uchwała Nr XXVIII/254/17

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I
 

Uchwała Nr XXVIII/253/17

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018
 

Uchwała Nr XXVIII/252/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXVIII/251/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XXVIII/250/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr: 40/2 o powierzchni 0,8385 ha i 41/2 o powierzchni 0,4243 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaborowo gm. Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXVIII/249/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory
 

Uchwała Nr XXVIII/248/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr: 26 o powierzchni 2,1900 ha; 54/2 o powierzchni 0,5400 ha i 87 o powierzchni 1,7200 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kalina gm. Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXVIII/247/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 92 położonej w obrębie geodezyjnym Broniszewo i działki nr 32 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina
 

Uchwała Nr XXVIII/246/17

 
w sprawie wyrażenia gody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 102/2 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo
 

Uchwała Nr XXVIII/245/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel
 

Uchwała Nr XXVII/244/17

 
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2018
 

Uchwała Nr XXVII/243/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Wierzbinek na rzecz gminy Babiak
 

Uchwała Nr XXVII/242/17

 
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr XXVII/241/17

 
w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis
 

Uchwała Nr XXVII/240/17

 
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym numer 77 usytuowanym na działce numer 229/3 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Janowice obręb geodezyjny Kryszkowice gm. Wierzbinek wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz rozłożenia ceny sprzedaży na raty
 

Uchwała Nr XXVII/239/17

 
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 93/1 o pow. 0,2952 ha w miejscowości Kalina obręb geodezyjny Kalina gm. Wierzbinek zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 

Uchwała Nr XXVII/238/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXVII/237/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XXVII/236/17

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowe im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie
 

Uchwała Nr XXVII/235/17

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zaryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zaryniu
 

Uchwała Nr XXVII/234/17

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tomisławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tomisławicach
 

Uchwała Nr XXVII/233/17

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku
 

Uchwała Nr XXVII/232/17

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/168/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów
 

Uchwała Nr XXVII/231/17

 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017-2023
 

Uchwała Nr XXVI/230/17

 
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
 

Uchwała Nr XXVI/229/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXVI/228/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XXV/227/17

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego
 

Uchwała Nr XXV/226/17

 
w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023
 

Uchwała Nr XXV/225/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXV/224/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XXIV/223/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej