Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwała Nr XXIV/222/17

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego
 

Uchwała Nr XXIV/221/17

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/197/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXIV/220/17

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych
 

Uchwała Nr XXIV/219/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kalina na rzecz najemcy i rozłożenia ceny sprzedaży na raty
 

Uchwała Nr XXIV/218/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działek na czas określony - działka poł. w obrębie geodezyjnym Stara Ruda oznaczona nr ewidencyjnym 50/5 - działka poł. w obrębie geodezyjnym Chlebowo oznaczona nr ewidencyjnym 42
 

Uchwała Nr XXIV/217/17

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023
 

Uchwała Nr XXIV/216/17

 
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym numer 77 usytuowanym na działce numer 229/3 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Janowice obręb geodezyjny Kryszkowice gm. Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXIV/215/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXIV/214/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XXIV/213/17

 
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
 

Uchwała Nr XXIV/212/17

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 

Uchwała Nr XXIV/211/17

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2016
 

Uchwała Nr XXII/209/17

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXII/208/17

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/196/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XXII/207/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XXII/206/17

 
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 

Uchwała Nr XXII/205/17

 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 

Uchwała Nr XXII/204/17

 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 

Uchwała Nr XXII/203/17

 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na lata 2017- 2024
 

Uchwała Nr XXI/202/17

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 

Uchwała Nr XXI/201/17

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/113/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 

Uchwała Nr XXI/200/17

 
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXI/199/17

 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Radziejowie
 

Uchwała Nr XXI/198/17

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego
 

Uchwała Nr XXI/197/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXI/196/17

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XXI/195/17

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/187/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XXI/194/17

 
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 

Uchwała Nr XXI/193/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022
 

Uchwała Nr XX/192/17

 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 

Uchwała Nr XX/191/17

 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym
 

Uchwała Nr XX/190/17

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
 

Uchwała Nr XX/189/17

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 

Uchwała Nr XX/188/17

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017– 2022
 

Uchwała Nr XX/187/17

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XX/186/17

 
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 104/4; 104/2 położonych w obrębie Łysek i 49/1; 45/2 położonych w obrębie Gaj
 

Uchwała Nr XX/185/17

 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Gaj
 

Uchwała Nr XX/184/17

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 

Uchwała Nr XX/183/17

 
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XX/182/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 

Uchwała Nr XX/181/17

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XX/180/17

 
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 26/5 położonej w obrębie Zaborowo