Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała Nr XXXVII/335/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/300/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności
 

Uchwała Nr XXXVII/334/18

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr XXXVII/333/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Wierzbinek na rzecz Gminy Babiak
 

Uchwała Nr XXXVII/332/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXVII/331/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024
 

Uchwała Nr XXXVII/330/18

 
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2019
 

Uchwała Nr XXXVI/329/18

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25 o pow. 0,5800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin w drodze przetargu ograniczonego
 

Uchwała Nr XXXVI/328/18

 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wierzbinek partnerskiego projektu systemowego pt.,,LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7:Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Uchwała Nr XXXVI/327/18

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
 

Uchwała Nr XXXVI/326/18

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego
 

Uchwała Nr XXXVI/325/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXVI/324/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024
 

Uchwała Nr XXXVI/323/18

 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXVI/322/18

 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXVI/321/18

 
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
 

Uchwała Nr XXXVI/320/18

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr: 150 o powierzchni 2,51 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda gm. Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXVI/319/18

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 239/1 o pow. 3,8300 ha, 239/3 o pow. 0,5000 ha i 193 o pow. 7,5700 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Goczki w drodze przetargu ograniczonego
 

Uchwała Nr XXXV/318/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 

Uchwała Nr XXXV/317/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/275/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
 

Uchwała Nr XXXV/316/18

 
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku zadania własnego Gminy Wierzbinek, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 

Uchwała Nr XXXV/315/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXV/314/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024
 

Uchwała Nr XXXV/313/18

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 234/XXXV/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 maja 2006 roku
 

Uchwała Nr XXXV/312/18

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach na cele dydaktyczne
 

Uchwała Nr XXXV/311/18

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek nr: 239/1 o powierzchni 3,83 ha i 239/3 o powierzchni 0,50 ha położonych w obrębie geodezyjnym Goczki gm. Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXV/310/18

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 

Uchwała Nr XXXV/309/18

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
 

Uchwała Nr XXXV/308/18

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr: 26 o powierzchni 0,75 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ziemięcin gm. Wierzbinek,
 

Uchwała Nr XXXV/307/18

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr: 235 o powierzchni 1,98 ha położonej w obrębie geodezyjnym Synogać gm. Wierzbinek,
 

Uchwała Nr XXXV/306/18

 
w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania drogi położonej na terenie gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXV/305/18

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr XXXIV/304/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXIV/303/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXIV/302/18

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2017
 

Uchwała Nr XXXIV/301/18

 
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2017 rok
 

Uchwała Nr XXXIII/300/18

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności
 

Uchwała Nr XXXIII/299/18

 
w sprawie zbycia PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kryszkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 250 o pow. 0,0400 ha
 

Uchwała Nr XXXIII/298/18

 
w sprawie zbycia PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem w Tomisławicach oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117 o pow. 0,9700 ha położonej w obrębie Tomisławice
 

Uchwała Nr XXXIII/297/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXIII/296/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXII/295/18

 
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2018.
 

Uchwała Nr XXXII/294/18

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024
 

Uchwała Nr XXXII/293/18

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 

Uchwała Nr XXXII/292/18

 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"
 

Uchwała Nr XXXII/291/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr XXXII/290/18

 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXII/289/18

 
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbinek
 

Uchwała Nr XXXII/288/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 

Uchwała Nr XXXII/287/18

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
 

Uchwała Nr XXXII/286/18

 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Wierzbinek oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat