Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwała Nr XI/120/20

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2020 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XI/119/20

 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach
 

Uchwała Nr XI/118/20

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Zaryń do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
 

Uchwała Nr XI/117/20

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Wilcza Kłoda do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
 

Uchwała Nr XI/116/20

 
w sprawie zgody na zbycie lokalu użytkowego
 

Uchwała Nr XI/115/20

 
w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XI/114/20

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XI/113/20

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Uchwała Nr XI/112/20

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026
 

Uchwała Nr XI/111/20

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 174 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice, gm. Wierzbinek oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49 poł. w obrębie Ostrowo, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu
 

Uchwała Nr X/110/19

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026 po autopoprawkach.
 

Uchwała Nr X/109/19

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026.
 

Uchwała Nr X/108/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Nr X/107/19

 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek.
 

Uchwała Nr X/106/19

 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2019/2020.
 

Uchwała Nr X/105/19

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.
 

Uchwała Nr X/104/19

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.
 

Uchwała Nr X/103/19

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.
 

Uchwała Nr X/102/19

 
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2024
 

Uchwała Nr X/101/19

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2020.
 

Uchwała Nr X/100/19

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
 

Uchwała Nr X/99/19

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
 

Uchwała Nr X/98/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr X/97/19

 
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 

Uchwała Nr X/96/19

 
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 

Uchwała Nr IX/95/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr IX/94/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr IX/93/19

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr IX/92/19

 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 

Uchwała Nr IX/91/19

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Uchwała Nr IX/90/19

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr IX/89/19

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2020
 

Uchwała Nr IX/88/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 

Uchwała Nr IX/87/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Uchwała Nr VIII/86/19

 
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku.
 

Uchwała Nr VIII/85/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr VIII/84/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 

Uchwała Nr VIII/83/19

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024
 

Uchwała Nr VIII/82/19

 
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 

Uchwała Nr VIII/81/19

 
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn na rzecz każdoczesnego właściciela działki 301/10 z obrębu geodezyjnego Mąkoszyn.
 

Uchwała Nr VIII/80/19

 
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez Gminę Wierzbinek.
 

Uchwała Nr VIII/79/19

 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, a także określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 

Uchwała Nr VIII/78/19

 
w sprawie zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów) położonych w obrębie ewidencyjnym Palmowo oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 18/3, 19, 21, 23, 26, 66, 82, 86, 88 o łącznej pow. 0,7000 ha.
 

Uchwała Nr VIII/77/19

 
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 

Uchwała Nr VII/76/19

 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 242/10 i 242/11 o łącznej powierzchni 1,3000 ha poł. w obrębie geodezyjnym Synogać od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 

Uchwała Nr VII/75/19

 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 5 w budynku wielorodzinnym numer 39A położonym w Wierzbinku obręb geodezyjny Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.
 

Uchwała Nr VII/74/19

 
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 

Uchwała Nr VII/73/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr VII/72/19

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024.
 

Uchwała Nr VII/71/19

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2018.