Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwała Nr VIII/86/19

 
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku.
 

Uchwała Nr VIII/85/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr VIII/84/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 

Uchwała Nr VIII/83/19

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024
 

Uchwała Nr VIII/82/19

 
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 

Uchwała Nr VIII/81/19

 
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn na rzecz każdoczesnego właściciela działki 301/10 z obrębu geodezyjnego Mąkoszyn.
 

Uchwała Nr VIII/80/19

 
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez Gminę Wierzbinek.
 

Uchwała Nr VIII/79/19

 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, a także określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 

Uchwała Nr VIII/78/19

 
w sprawie zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów) położonych w obrębie ewidencyjnym Palmowo oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 18/3, 19, 21, 23, 26, 66, 82, 86, 88 o łącznej pow. 0,7000 ha.
 

Uchwała Nr VIII/77/19

 
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 

Uchwała Nr VII/76/19

 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 242/10 i 242/11 o łącznej powierzchni 1,3000 ha poł. w obrębie geodezyjnym Synogać od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 

Uchwała Nr VII/75/19

 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 5 w budynku wielorodzinnym numer 39A położonym w Wierzbinku obręb geodezyjny Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.
 

Uchwała Nr VII/74/19

 
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 

Uchwała Nr VII/73/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr VII/72/19

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024.
 

Uchwała Nr VII/71/19

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2018.
 

Uchwała Nr VII/70/19

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2018 rok.
 

Uchwała Nr VII/69/19

 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 

Uchwała Nr VI/68/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 

Uchwała Nr VI/67/19

 
w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sadlnie.
 

Uchwała Nr VI/66/19

 
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa w sołectwie Tomisławice.
 

Uchwała Nr VI/65/19

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej
 

Uchwała Nr VI/64/19

 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/56/19 z 19 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację i przebudowę drogi powiatowej.
 

Uchwała Nr VI/63/19

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
 

Uchwała Nr VI/62/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr VI/61/19

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024.
 

Uchwała Nr VI/60/19

 
w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr V/59/19

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Synogać do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
 

Uchwała Nr V/58/19

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Zakrzewek do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
 

Uchwała Nr V/57/19

 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Radziejowie
 

Uchwała Nr V/56/19

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację i przebudowę drogi powiatowej
 

Uchwała Nr V/55/19

 
w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr V/54/19

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 

Uchwała Nr V/53/19

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Wierzbinek na rzecz Gminy Sompolno
 

Uchwała Nr V/52/19

 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbinek na rok 2018
 

Uchwała Nr V/51/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 

Uchwała Nr V/50/19

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024
 

Uchwała Nr V/49/19

 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 

Uchwała Nr V/48/19

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok
 

Uchwała Nr V/47/19

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok
 

Uchwała Nr V/46/19

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok
 

Uchwała Nr V/45/19

 
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 

Uchwała Nr V/44/19

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 

Uchwała Nr V/43/19

 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego
 

Uchwała Nr V/42/19

 
w sprawie zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą „Pomnik Powstańców Styczniowych w Ruszkowie”
 

Uchwała Nr V/41/19

 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 50/1 o pow. 0,2700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ruszkówek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 

Uchwała Nr V/40/19

 
w sprawie zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą „Boisko sportowe w Synogaci”
 

Uchwała Nr V/39/19

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 24 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin w drodze przetargu ograniczonego
 

Uchwała Nr V/38/19

 
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sadlnie.
 

Uchwała Nr V/37/19

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2019-2021.