Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwała Nr XII/133/20

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności
 

Uchwała Nr XII/132/20

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
 

Uchwała Nr XII/131/20

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Uchwała Nr XII/130/20

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026
 

Uchwała Nr XII/129/20

 
w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony budynku z gruntem położonego na działce oznaczonej nr 93/2 w obrębie geodezyjnym Kalina
 

Uchwała Nr XII/128/20

 
w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr XII/127/20

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 

Uchwała Nr XII/126/20

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 

Uchwała Nr XII/125/20

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 

Uchwała Nr XII/124/20

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 18 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina
 

Uchwała Nr XII/123/20

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Biuru Usług Geodezyjno – Kartograficznych
 

Uchwała Nr XII/122/20

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Uchwała Nr XII/121/20

 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach.
 

Uchwała Nr XI/120/20

 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2020 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej
 

Uchwała Nr XI/119/20

 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach
 

Uchwała Nr XI/118/20

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Zaryń do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
 

Uchwała Nr XI/117/20

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Wilcza Kłoda do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
 

Uchwała Nr XI/116/20

 
w sprawie zgody na zbycie lokalu użytkowego
 

Uchwała Nr XI/115/20

 
w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Uchwała Nr XI/114/20

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

Uchwała Nr XI/113/20

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 

Uchwała Nr XI/112/20

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026
 

Uchwała Nr XI/111/20

 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 174 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice, gm. Wierzbinek oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49 poł. w obrębie Ostrowo, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu
 

Uchwała Nr X/110/19

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026 po autopoprawkach.
 

Uchwała Nr X/109/19

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026.
 

Uchwała Nr X/108/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Nr X/107/19

 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek.
 

Uchwała Nr X/106/19

 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2019/2020.
 

Uchwała Nr X/105/19

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.
 

Uchwała Nr X/104/19

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.
 

Uchwała Nr X/103/19

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.
 

Uchwała Nr X/102/19

 
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2024
 

Uchwała Nr X/101/19

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2020.
 

Uchwała Nr X/100/19

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
 

Uchwała Nr X/99/19

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
 

Uchwała Nr X/98/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr X/97/19

 
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 

Uchwała Nr X/96/19

 
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 

Uchwała Nr IX/95/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr IX/94/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
 

Uchwała Nr IX/93/19

 
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
 

Uchwała Nr IX/92/19

 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 

Uchwała Nr IX/91/19

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Uchwała Nr IX/90/19

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr IX/89/19

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2020
 

Uchwała Nr IX/88/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 

Uchwała Nr IX/87/19

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Uchwała Nr VIII/86/19

 
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku.
 

Uchwała Nr VIII/85/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 

Uchwała Nr VIII/84/19

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019