Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do innych informacji publicznych

WNIOSEK o udostępnienie ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 

.......................................

(wnioskodawca)

 

...........................................

(adres siedziby, lub adres zamieszkania)

 

                                                                                                                           .......................................................................................

(nazwa organu do którego jest wniosek kierowany)

 

         ..............................................................................................

(oznaczenie zbioru , z którego będą udostępniane dane)

 

 

WNIOSEK

 

 

o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych*)

 

 

 

1. ............................................................................................................................................................................................

(podstawa prawna upoważniająca do otrzymania danych lub uzasadniona potrzeba żadania ich udostępnienia1))

 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

2. ............................................................................................................................................................................................

(informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych 2))

 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

3. ............................................................................................................................................................................................

( zakres żądanych danych o osobie wskazanej w pkt 2)

 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

.........................................................

(data, podpis, pieczęć wnioskodawcy)

 

 

W zbiorze meldunkowym (zbiorze PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych *) figurują następujące dane dotyczące osoby wskazanej w pkt 2 wniosku :

 

 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

 

 

...............................................................................

(data, podpis i pieczęć administratora)

 

 

 

...............................................................................

(data, podpis i pieczęć upoważnionego pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić

W przypadku żądania jednostkowej informacji o adresie ze zbioru PESEL wniosek należy kierować do Centralnego Biura Adresowego MSWiA, ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa.

 

1) Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby.

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).

 

2) W pkt 2 wniosku należy wskazać znane wnioskodawcy dane osobowe, np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osobowych ze zbioru.

Dopuszcza się możliwość załączenia do wniosku wykazu osób, bez konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby, jeżeli żądanie udostępnienia danych dotyczy zbioru osób.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Rawicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (18/04/2007 11:36:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (18/04/2007 11:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (21/01/2010 14:05:17)
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Wniosek do: ................................................................................................................................

 

 1. Wnioskodawca : ..........................................................................................................................

 2. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodne uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art.29 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych

....................................................................................................................................................

 1. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:

....................................................................................................................................................

 

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:

.....................................................................................................................................................

 

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:

.....................................................................................................................................................

 

 1. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych

.....................................................................................................................................................

 

 

 

.............................................................

                                                                                   / data , podpis , pieczęć/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Rawicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (18/04/2007 09:14:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (18/04/2007 09:14:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (21/01/2010 14:04:41)
Dostęp do informacji publicznych
Pozostałe informacje publiczne, nie udostępniane  w BIP, są udostępniane na wniosek w dniach i godzinach pracy poszczególnych podmiotów wykonujących zadania  publiczne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Rawicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (17/04/2007 14:54:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (17/04/2007 14:54:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (17/04/2007 14:54:38)