Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Gospodarka Odpadami » Osiągnięte wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Osiągnięte wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla Gminy Wierzbinek za 2014 r

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, dopuszczalny

poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. dla roku 2014 to 50 %

W 2014 r. z terenu Gminy Wierzbinek:

- odebrano 2,2 Mg selektywnie zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji - odpady

te nie zostały poddane składowaniu, przekazano je na instalację mechaniczno-biologicznego

przetwarzania,

- 135,2 Mg odebranych odpadów zmieszanych przekazano do składowania, z czego 48 % -

czyli 65,0 Mg stanowią odpady ulegające biodegradacji;

- 181,2 Mg stanowił balast odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przekazany do składowania,

z czego 52 % - czyli 94,2 Mg stanowią odpady ulegające biodegradacji.

Biorąc pod uwagę powyższe wartości wskazane w Rozporządzeniu Gmina Wierzbinek w 2014

r. osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania w wysokości 42,3 %, co oznacza iż osiągnęła poziom określony

Rozporządzeniem dla roku 2014


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Wierzbinek za 2014 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom ten dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych wynosi dla 2014 r. 14 %

 

Z terenu gminy Wierzbinek w 2014 r.:

- odebrano 71,0 Mg szkła, z czego do recyklingu przekazano 69,4 Mg,

- odebrano 29,4 Mg tworzyw sztucznych, z czego do recyklingu przekazano 14,4 Mg,

- odebrano 2,2 Mg papieru i tektury, z czego do recyklingu przekazano 1,7 Mg

W trakcie przetwarzania odebranych z terenu gminy odpadów zmieszanych na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów odzyskano 1,4 Mg papieru i tektury, 2,0 Mg tworzyw sztucznych, 1,9 Mg szkła oraz 0,3 Mg metali, które przekazano do recyklingu.

Różnica pomiędzy masą odpadów odebranych, a masą odpadów poddanych recyklingowi, wynika ze stopnia zanieczyszczenia odpadów odbieranych od mieszkańców jako selektywnie gromadzone, a zawierających odpady, których nie można poddać procesowi recyklingu lub przygotowaniu do powtórnego użycia

Osiągnięty dla 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia dla gminy Wierzbinek wyniósł więc 13,6 %.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

W 2014 r. firmy nie wykazały odbioru innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych w terenu gminy Wierzbinek. W związku z tym, iż poziom recyklingu należy

osiągnąć w stosunku do masy odpadów odebranych, w przypadku braku odpadów nie ma on

zastosowania.