Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Inwestycyjne » Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2019-07-15

ZPiON.6733.2.2019O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)


zawiadamiam


o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego Posada – Zaryń na działkach oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:

  • 134/1, 115/2, 115/3 poł. w obrębie ewidencyjnym Pamiątka;

  • 1/5, 2/3, 3/3, 15, 20, 17 poł. w obrębie ewidencyjnym Goczki;

  • 368, 245/1, 245/3, 370, 398, 371 poł. w obrębie ewidencyjnym Zaryń;

  • 59/1, 58/1 poł. w obrębie ewidencyjnym Zielonka.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 109 w godz. od 800 do 1500, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z art. 49 Kpa (tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia).

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.


Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz