Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Nabór na wolne stanowiska pracy » Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu "Żabka" w Wierzbinku - w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Liczba wolnych miejsc pracy: 2


I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (pracujący z grupą dzieci 3 4-letnich)

 2. Miejsce wykonywania pracy: budynek i otoczenie Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno

 3. Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 4. Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

 6. Wymiar etatu: pełny etat (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych) łączony w połowie z projektu i w połowie poza projektem.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) obowiązujące dla nauczyciela przedszkola.

 2. Posiadanie stopnia zawodowego nauczyciel min. kontraktowy;

 3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej;

 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych;

 6. Korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Nienaganna postawa moralna;

 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;

 2. Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

 3. Kreatywność - w tym inicjatywność i pomysłowość.

 

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3 4 latków w oddziale przedszkolnym;

 2. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;

 3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

 4. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturowej i przyrodniczej;

 5. Przygotowanie i realizacja autorskiego programu realizacji podstawy programowej w oparciu o załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w grupie przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lata na okres realizacji zajęć w ramach projektu (tj. 02.01.2017 - 31.12.2017);

 6. Prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej w oparciu o przygotowany program;

 7. Zapoznanie na początku roku szkolnego rodziców z programem nauczania oraz statutem oddziału przedszkolnego;

 8. Opracowywanie konspektów do zajęć i planów tygodnia;

 9. Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć;

 10. Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali;

 11. Opieka nad dziećmi;

 12. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci (np.: sportowych, plastycznych) oraz wycieczek i spacerów;

 13. Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości;

 14. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci;

 15. Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie wskaźników określonych w projekcie;

 16. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy;

 17. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;

 18. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

 19. Prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymi Koordynatora projektu;

 20. Współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w ramach projektu w zakresie realizowanego wsparcia;

 21. Współpraca z personelem projektu i personelem zatrudnionym w Przedszkolu w zakresie realizacji wsparcia w ramach projektu.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku i otoczeniu Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno;

 2. Bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 3-4 lata;

 3. Praca w zespole;

 4. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu i w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;

 2. Życiorys (CV); List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)" oraz numerem telefonu kontaktowego.

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (kserokopia 2 stron ważnego dowodu osobistego lub kserokopia paszportu);

 4. Kwestionariusz osobowy;

 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (Wzór kwestionariusza osobowego oraz ww. oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia, dokumenty są również do pobrania w wersji papierowej w GAPO).

 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

 9. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;

 10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany stopień awansu zawodowego;

 11. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.30.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno p. 211 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GAPO). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku,

Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

„Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do GAPO w Wierzbinku po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.wierzbinek.pl/bip.html zakładka Ogłoszenia, Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GAPO.

 3. Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.

 4. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 63 2611190. 

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

2.  Załaczniki do ogłoszenia .