Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Nabór na wolne stanowiska pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku w związku z realizacją Projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna


ogłasza nabór na stanowisko


nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi 3 i 4 letnimi w dwóch oddziałach w Gminnym Przedszkolu „Żabka" w Wierzbinku prowadzonym w ramach projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"


Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno.

Wynagrodzenie: współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres zatrudnienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar czasu pracy: średnio 1 godzina zegarowa tygodniowo na 1 grupę. Łącznie 2 grupy czyli średnio 2 godziny zegarowe tygodniowo.

Łączna liczba godzin pracy objętych umową w okresie jej realizacji: 120 godzin.

Godziny, w których odbywać się będą zajęcia zostaną określone w osobnym harmonogramie. Zajęcia odbywać się będą w ramach godzin stanowiących podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Preferowane wykształcenie:

Nauczyciel mianowany z wykształceniem kierunkowym do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu (wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi MEN)


Wymagania dodatkowe:

 1. Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

 3. Odporność na stres.

 4. Rzetelność, obowiązkowość.


Zakres zadań wykonywanych w projekcie:

 1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci 3 i 4 letnich w dwóch oddziałach

 2. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy z języka angielskiego, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w Projekcie.

 3. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopia dowodu osobistego(dwie strony).

 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

 6. Kserokopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia.

 7. Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. o godz. 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno p. 211 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GAPO). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku,

Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno


„Nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Pozostałe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.wierzbinek.pl/bip.html zakładka Ogłoszenia, Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GAPO.

 3. Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.

 4. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 63 2611190. 

  

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO