Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Nabór na wolne stanowiska pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH


Kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku w związku z realizacją Projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna


ogłasza nabór na stanowisko


nauczyciela/nauczycielki do prowadzenia zajęć dodatkowych logopedycznych z dziećmi 3 i 4 letnimi w dwóch oddziałach w Gminnym Przedszkolu „Żabka" w Wierzbinku prowadzonym w ramach projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"


Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel zajęć logopedycznych

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno.

Wynagrodzenie: współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres zatrudnienia: od od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar czasu pracy: 6-7 godzin zegarowych tygodniowo (16 dzieci x 20h na dziecko sesje indywidualne w oparciu o przeprowadzoną diagnozę wśród dzieci)

Łączna liczba godzin pracy objętych umową w okresie jej realizacji: 320 godzin.

Godziny, w których odbywać się będą zajęcia zostaną określone w osobnym harmonogramie. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami, w których w przedszkolu prowadzona jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.


Preferowane wykształcenie:

Nauczyciel mianowany z wykształceniem kierunkowym do prowadzenia zajęć z logopedii w przedszkolu (wykształcenie zgodne obowiązującymi przepisami krajowymi MEN)


Wymagania dodatkowe:

 1. Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

 3. Odporność na stres.

 4. Rzetelność, obowiązkowość.


Zakres zadań wykonywanych w projekcie:

 1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć logopedycznych z dziećmi 3 i 4 letnimi oraz z dziećmi posiadającymi wskazania do odbycia wsparcia w ramach terapii logopedycznej.

 2. Przeprowadzenie diagnozy w zakresie zapotrzebowania na zajęcia wspierające z logopedii w terapii indywidualnej.

 3. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dzieci pod kątem rozwoju postaw, umiejętności, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie.

 4. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopia dowodu osobistego(dwie strony).

 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

 6. Kserokopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".


Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. o godz. 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno p. 211 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GAPO). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku,

Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno


„Nabór na stanowisko nauczyciela logopedy w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Pozostałe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.wierzbinek.pl/bip.html zakładka Ogłoszenia, Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GAPO.

 3. Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.

 4. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 63 2611190.  

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH