Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Nabór na wolne stanowiska pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ


Kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku w związku z realizacją Projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna


ogłasza nabór na stanowisko


nauczyciela/nauczycielki do prowadzenia zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi 3 i 4 letnimi w dwóch oddziałach w Gminnym Przedszkolu „Żabka" w Wierzbinku prowadzonym w ramach projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"


Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno.

Wynagrodzenie: współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres zatrudnienia: od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar czasu pracy: 1 godzina zegarowa / grupę tygodniowo łącznie 2 grupy po 12,13 dzieci, czyli 2 godziny zegarowe tygodniowo

Łączna liczba godzin pracy objętych umową w okresie jej realizacji: 80 godzin.

Godziny, w których odbywać się będą zajęcia zostaną określone w osobnym harmonogramie. Zajęcia odbywać się będą poza godzinami, w których w przedszkolu prowadzona jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Preferowane wykształcenie:

Nauczyciel mianowany z wykształceniem kierunkowym i kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu lub fizjoterapeuta z przygotowaniem do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu.


Wymagania dodatkowe:

 1. Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

 3. Odporność na stres.

 4. Rzetelność, obowiązkowość.


Zakres zadań wykonywanych w projekcie:

 1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w wieku 3 i 4 lat.

 2. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie.

 3. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopia dowodu osobistego(dwie strony).

 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

 6. Kserokopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia.


Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".


Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. o godz. 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno p. 211 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GAPO). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku,

Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno


„Nabór na stanowisko nauczyciel do prowadzenia zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Pozostałe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.wierzbinek.pl/bip.html zakładka Ogłoszenia, Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GAPO.

 3. Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.

 4. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 63 2611190. 

 

 


Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA ZAJĘĆ  Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ