Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Nabór na wolne stanowiska pracy » Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

Kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu "Żabka" w Wierzbinku - w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Liczba wolnych miejsc pracy: 2


I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (pracujący z grupą dzieci 3 4-letnich)

 2. Miejsce wykonywania pracy: budynek i otoczenie Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno

 3. Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 4. Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 5. Podstawa zatrudnienia: Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy Kodeksu Pracy

 6. Wymiar etatu: pełny etat (wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo) łączony w połowie z projektu i w połowie poza projektem.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej zawodowe.

 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.

 2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.

 3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie należało wykonywanie czynności w ramach projektu pt w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 2. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, w tym w szczególności:

  1. pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w stosunku do dzieci czynności obsługowych,

  2. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,

  3. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

  4. pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni,

  5. organizowanie i czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,

  6. przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci, czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci,

  7. otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do oddziału oraz czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu,

 3. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola.

 4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej;

 5. Współpraca z personelem projektu (w tym osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe) i personelem zatrudnionym w Przedszkolu w zakresie realizacji wsparcia w ramach projektu.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku i otoczeniu Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Wierzbinek 36, 62-619 Sadlno;

 2. Bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 3-4 lata;

 3. Praca w zespole;

 4. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu i w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego (Wzór kwestionariusza osobowego stanowi załącznik do ogłoszenia, dokumenty są również do pobrania w wersji papierowej w GAPO).

 4. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pomocy nauczyciela.

 5. Kserokopie świadectw pracy.

 6. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.30.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno p. 211 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GAPO). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku,

Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

„Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach realizacji projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola"

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do GAPO w Wierzbinku po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie http://www.wierzbinek.pl/bip.html zakładka Ogłoszenia, Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GAPO.

 3. Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.

 4. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 63 2611190. 

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

2.  Załacznik do ogłoszenia .