Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ochrony Środowiska » Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż zaostrzono przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów z terenów nieruchomości poprzez zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm./. Nowe przepisy zobowiązują organ wydający zezwolenie do przeprowadzenia oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew. Przedmiotem oględzin drzew i krzewów oraz terenu wokół nich będzie wykluczenie bądź potwierdzenie występowania gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. Na tą okoliczność zostanie spisany protokół oględzin. Ponadto oględziny zweryfikują zasadność usunięcia drzew i krzewów z przyczyną usunięcia jaką wnioskodawca poda we wniosku. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub ich siedlisk, gniazd, schronień w obrębie wnioskowanych do usunięcia zadrzewień wnioskodawca jest zobowiązany wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie dodatkowego zezwolenia na odstępstwa od zakazów niszczenia i uszkadzania gatunków chronionych. Wójt gminy w pouczeniu do wydanej decyzji na usunięcie drzew lub krzewów poinformuje wnioskodawcę o konieczności uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów niszczenia i uszkadzania gatunków chronionych. Ponadto

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29.11.2010 r. poinformował gminy, że każdy przypadek niszczenia gatunków chronionych w obrębie zadrzewień oraz brak uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów niszczenia i uszkadzania gatunków chronionych podlegać będzie karze aresztu lub grzywny, zgodnie z art. 132 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie przyrody.

Nawiązując do powyższego informuję, iż obowiązek przeprowadzania oględzin drzew i krzewów wydłuży znacznie czas oczekiwania na wydanie zezwolenia. Czas oczekiwania będzie uzależniony od liczby składanych wniosków o wydanie zezwolenia. Nadmieniam jednak, że zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy.

Ponadto przypominamy co powinien zawierać wniosek o wycinkę drzew i krzewów (zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody):

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

2) tytuł prawny władania nieruchomością;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej   nieruchomości.

Informacji udziela: Tomasz Woźniak – insp. ds. ośizp

tel. 63 26 11 380

e-mail: srodowisko@wierzbinek.pl