Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne » Informacja o wyborze oferty » Informacja o wyborze oferty - droga Sadlno (Złotowo)

Informacja o wyborze oferty - droga Sadlno (Złotowo)

Wierzbinek, dn. 07.12.2016 r.

OŚiZP.271.7.2016 .TW

 

Wszyscy Wykonawcy,

którzy złożyli ofertę w postępowaniu

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr  333960 - 2016; data zamieszczenia: 31.10.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno (Złotowo)"

 

Wójt Gminy Wierzbinek zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.:

 

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518  Warszawa

za cenę brutto: 165.558,48 PLN

 

oferta była najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów - CENA 60 % i RĘKOJMIA 40 % Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

UWAGI

1

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o. o. ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

-

2

Przedsiębiorstwo robót drogowych „INODROG", Sp. z o. o.;              ul. Budowlana 38, 88 - 100 Inowrocław

-

3

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

-

4

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518  Warszawa

-

5

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROBIT Sp. z o. o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

-

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

 liczba punktów w kryterium

CENA i RĘKOJMIA

suma łączna punktacji przyznana przez komisję

1

 C=47,51   R = 26,66

222,51

2

C=58,65   R= 26,66

255,93

3

C= 58,61 R= 35,11

281,16

4

 C= 60,00  R = 40,00

300,00

5

C= 59,22  R = 40,00

297,66

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ Paweł Szczepankiewicz