Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne » Informacja o wyborze oferty » Informacja o wyborze oferty po czynnościach powtórzonych - dostawy oleju w 2017 r.

Informacja o wyborze oferty po czynnościach powtórzonych - dostawy oleju w 2017 r.

Wierzbinek, dn. 23.01.2017 r.

OŚiZP.271.8.2016 .TW


Wszyscy Wykonawcy,

którzy złożyli ofertę w postępowaniuINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PO CZYNNOŚCIACH POWTÓRZONYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr 357817 - 2016; data zamieszczenia: 02.12.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych do obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wierzbinek w 2017 r."

 

Wójt Gminy Wierzbinek zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, iż w toku powtórzonych czynności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 3 tj.:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45 62-560 Skulsk

za cenę brutto: 204.399,43 PLN


oferta była najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów - CENA 100 %

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:


Numer oferty

Nazwa wykonawcy

UWAGI

1

ZUH NAFTOHURT Sp. z o. o.

ul. Warszawska 58

62-610 Sompolno

-

2

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o. o.

ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

Baza paliw - Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

-

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

-


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


Numer oferty

liczba punktów w kryterium

CENA

suma łączna punktacji przyznana przez komisję

1

98,40

295,20

2

98,45

295,35

3

100

300


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz