Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Styczeń 2019
N P W S C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Styczeń 2019
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

OGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych. Rada Gminy Wierzbinek najpóźniej w październiku br. dokona wyboru na kolejną kadencję 2016 - 2019:

 

 • 1 ławnika - do Sądu Rejonowego w Kole.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych

( Dz.U. Z 2015 r. poz.133) do dnia 30 czerwca 2015r można zgłaszać Radzie Gminy Wierzbinek kandydatów na ławnika.

 

 

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończyła 30 lat,

 • jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczyła 70 lat,

 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają:

 • związki zawodowe,

 • organizacje pracodawców.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 9 czerwca 2011r. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:

 

 • nastronie internetowej www.wierzbinek.pl,
 • nastronie internetowej www.ms.gov.pl
 • w budynku Urzędu Gminy Wierzbinek - Biuro Obsługi Rady Gminy, pok.202 w godzinach
  pracy Urzędu Gminy Wierzbinek od 730 do 1530 .

 

 

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z  pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Wzór listy osób zgłaszających kandydata dostępny jest na stronach internetowych i w budynku Urzędu Gminy - jak wzór karty zgłoszenia.

 

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.

 

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,

 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie, poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego, ponosi kandydat na ławnika.

 

 

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Rady Gminy, pok. 202 Urzędu Gminy Wierzbinek, do 30 czerwca 2015 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Walicka

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać