Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Listopad 2018
N P W S C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Marzec 2019
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

SPRZEDAŻ DREWNA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Wierzbinek, dnia 19.01.2017 r.

OŚiZP.6131.108.2016.TW

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna według numerów stosów i dłużyc:

Numer dłużycy/ stosu

rodzaj drewna

miąższość

grubizny w m3

cena minimalna netto za sztukę/stos

1/16

Dąb (dłużyca) klasa WCO

3,20

2150,40

2/16

Dąb (dłużyca) klasa WCO

0,96

645,12

2a/16

Wierzba (dłużyca) klasa WD

2,02

226,24

3/16

Liść. miesz. klasa S4

1,30

94,64

4/16

Liść. miesz. klasa S4

1,17

85,18

5/16

Liść. miesz. klasa S4

2,08

151,42

6/16

Liść. miesz. klasa S4

1,69

123,03

7/16

Liść. miesz. klasa S4

1,95

141,96

8/16

Liść. miesz. klasa S4

0,98

71,34

9/16

Liść. miesz. klasa S4

1,17

85,18

10/16

Liść. miesz. klasa S4

1,63

118,66

11/16

Topola - klasa S4

2,60

116,48

12/16

Liść. miesz. klasa S4

0,66

48,05

14/16

Liść. miesz. klasa S4

1,50

109,20

15/16

Liść. miesz. klasa S4

0,99

72,07

17/16

Liść. miesz. klasa S4

1,64

119,39

18/16

Liść. miesz. klasa S4

1,63

118,66

19/16

Liść. miesz. klasa S4

1,76

128,13

20/16

Liść. miesz. klasa S4

1,43

104,10

21/16

Liść. miesz. klasa S4

0,72

52,42

22/16

Liść. miesz. klasa S4

1,82

132,50

23/16

Liść. miesz. klasa S4

1,76

128,13

24/16

Liść. miesz. klasa S4

2,80

203,84

25/16

Liść. miesz. klasa S4

2,08

151,42

26/16

Liść. miesz. klasa S4

2,15

156,52

27/16

Liść. miesz. klasa S4

1,43

104,10

28/16

Liść. miesz. klasa S4

2,02

147,06

29/16

Świerk - klasa S4

2,34

144,14

30/16

Świerk - klasa S4

0,65

40,04

31/16

Topola - klasa S4

0,68

30,46

32/16

Liść. miesz. klasa S4

1,63

118,66

33/16

Liść. miesz. klasa S4

2,08

151,42

37/16

Liść. miesz. klasa S4

1,69

123,03

40/16

Liść. miesz. klasa S4

0,68

49,50

41/16

Liść. miesz. klasa S4

1,35

98,28Dłużyce dębu składowane są na placu po byłym Zakładzie Komunalnym w Wierzbinku. Dłużyca wierzby składowana jest przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyczki.

Stosy składowane są na placu po byłym Zakładzie Komunalnym w Wierzbinku oraz przy budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Oferty w postępowaniu przetargowym mogą składać osoby fizyczne i prawne. Oferty należy składać na każdy numer stosu lub dłużycy osobno do dnia 30 stycznia 2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbinku w zaklejonych kopertach z napisem:

Oferta w przetargu na sprzedaż drewna - podać odpowiedni numer dłużycy lub stosu" z dopiskiem „nie otwierać przed 30 stycznia 2017 r. godz. 12:30"

Oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres oferenta,

  2. dane kontaktowe (telefon),

  3. dokładny numer wybranej dłużycy lub stosu, którego oferta dotyczy (patrz tabela)

  4. oferowaną cenę netto za wybraną dłużycę lub stos,

  5. czytelny podpis oferenta.

Ustala się minimalną cenę netto dla każdej dłużycy i stosu (patrz tabela). Oferowana cena netto musi być ceną wyższą lub równą cenie minimalnej podanej w tabeli.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Oferty niekompletne (brak nazwy oferenta, brak numeru dłużycy, brak oferowanej ceny netto itp.) oraz złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną odrzucone. Ogłoszenie o wybranych ofertach zostanie opublikowane na stronie BIP urzędu: www.wierzbinek.pl/bip.html oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku ofert o jednakowej cenie decyduje kolejność ich złożenia, tj. ze wskazaniem na ofertę złożoną jako pierwszą.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany stos lub dłużycę, pod rygorem ich odrzucenia.

Wygrywa oferta z najwyższą ceną, która stanowi cenę sprzedaży dłużycy bądź stosu. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (dłużyca) i 8 % (stos). Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o wybranych ofertach traci uprawnienia do nabycia drewna.

Warunki płatności:

Zaoferowaną kwotę powiększoną o należny podatek VAT wybrany oferent jest zobowiązany uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Opłacona faktura jest podstawą zabrania zakupionego drewna z miejsca składowania w terminie 3 dni od dnia zapłaty. Czynność zabrania zakupionego drewna z miejsca jego składowania odbywa się pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy w Wierzbinku, którego wcześniej Oferent jest zobowiązany powiadomić.

Jeżeli wybrany oferent nie dokona opłaty zgodnej z fakturą ustalającą cenę nabycia drewna traci uprawnienia do nabycia drewna.

Przetarg lub jego część może zostać odwołany lub unieważniony na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.

Sprawę prowadzi: Tomasz Woźniak, tel. (63) 2611380 w. 214;Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać