Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Październik 2018
N P W S C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Październik 2018
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursów projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1565), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu projektów na realizację zadania publicznego w zakresie finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku.

2. Wykaz klubów sportowych, które wybrano do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku wraz z kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wierzbinek.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Urzędu Gminy Wierzbinek i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbinek.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2018

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 28 marca 2018 r.


 

Informuję się, że w wyniku konkursów projektów, ogłoszonego Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 r. dokonano wyboru następujących ofert, którym przyznano dotację:1. Oferta Nr 1 - tj. Kub Piłkarski ,, Górnik Wierzbinek" Wierzbinek 40, 62 -619 Sadlno

- wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).2. Oferta Nr 2 - tj. Stowarzyszenie ,,WKS Boguszyczki, Boguszyce 26, 62 -619 Sadlno

- wysokość dofinansowania; 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać