Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Grudzień 2018
N P W S C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Grudzień 2018
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

PPWOW

Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich:

* co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych oraz wsparcie w przygotowywaniu bądź aktualizowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

* Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zintegruje swoje systemy informatyczne, unowocześni sprzęt i uzyska narzędzia do usprawnienia swojej administracji.

7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej i reformy KRUS.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich to jednak nie tylko pieniądze, ale i skuteczne narzędzia do rozwoju gminy. Samorządy gminne otrzymują wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, do ich dyspozycji jest najlepszy możliwy know how – eksperci, szkolenia, baza Dobrych Praktyk, a także wysoko kwalifikowani konsultanci, którzy na bieżąco współpracują z gminami. Gminy otrzymują też wsparcie dla lepszego aktywizowania lokalnej społeczności, pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, motywowaniu ich do działania oraz w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych.

Program Integracji Społecznej (PIS) - SILNI RAZEM SILNIEJSI Z OSOBNA
 

„SILNI RAZEM SILNIEJSI Z OSOBNA ”

Program Integracji Społecznej (PIS) jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Program finansowany jest z pożyczki Banku Światowego, środków rządu RP, realizowany we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Całość środków przeznaczonych na realizację PPWOW wynosi 72,2 mln EURO. Z tej kwoty 47,21 mln euro przeznaczone zostanie na realizację części poświęconej integracji społecznej, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach programu Integracji Społecznej.

 

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do:

 • budowy potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym;

 • lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców,

 • budowy potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie innych programów w obszarze integracji społecznej.


Celem Programu Integracji Społecznej jest mobilizacja kapitału społecznego

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Środki finansowe tj. 101 600 euro przyznane gminie Wierzbinek umożliwią realizowanie usług społecznych dla następujących grup:

 • osoby starsze,

 • dzieci i młodzież,

 • rodziny.

Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Środki finansowe przyznane gminie będą wykorzystywane w zależności od konkretnych potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W oparciu o te zapisy opracowany będzie plan działania , w którym przedstawiony zostanie przydział funduszy na poszczególne usługi lub grupy odbiorców. Gmina może ogłaszać konkursy i rozpoczynać negocjacje z usługodawcami po uzyskaniu akceptacji dla planu działania ( w celu wydatkowania 1/3 alokowane kwoty), oraz po przedstawieniu zaktualizowanego planu działania ( w celu wydatkowania 2/3balokowanej kwoty) zgodnego ze strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Rodzaje usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

 

Grupa I - Usługi dla osób starszych, np.:

 • usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek;

 • środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi;

 • rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnację);

 • pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą starszą;

 • działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych;

 • mieszkania chronione;

 • wspieranie różnych form samopomocy;

 • rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.

 

Grupa II - Usługi dla dzieci i młodzieży, np.:

 • rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy;

 • tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach;

 • tworzenie Klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków;

 • doradztwo i interwencja kryzysowa;

 • organizacja wolontariatu młodzieży;

 • wspieranie zastępczych form opieki rodzinnej dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, itp.

 

Grupa III - Usługi dla rodzin, np.:

 • doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,

 • opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,

 • opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki,

 • rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,

 • dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi, nie mogą powielać już istniejących usług publicznych świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ), chyba że są niewystarczające dla wybranych grup,

 • asystent osoby niepełnosprawnej,

 • transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym, itp.

 

Tworzenie innych usług (mieszczących się w trzech wymienionych powyżej grupach), ich łączenie oraz zmienianie jest jak najbardziej wskazane.

Najważniejsze jest to, czy dana usługa jest odpowiedzią na istniejące potrzeby zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz powołał Zespół Zadaniowy do prac koordynujących wdrażanie Programu Integracji Społecznej w następującym składzie: Małgorzata Jarlaczyńska, Maciej Kaczmarek, Anna Puszkiewicz, ks. Paweł Zalewski, Małgorzata Kozicka.

NOWA_WERSJA_Prezentacja_Konsultanta_Regionalnego_PPWOW.ppt

Podrecznik.realizacji.PIS.aktualny.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (08/12/2007 15:30:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (31/03/2009 15:29:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (11/02/2010 21:38:04)
 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać