Baner główny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

RODO - GOPS

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w WierzbinkuZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, adres Wierzbinek pl. powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzej Andrzejewski, iod8@wp.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań OPS - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art.9 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - akty prawne na podstawie, których funkcjonuje GOPS w Wierzbinku,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem aktów prawnych na podstawie, których funkcjonuje GOPS w Wierzbinku jest obligatoryjne.

 


DOBRY START

DOBRY START - to 300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla wszystkich uczniów  rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny

Informacja

Informacja dotycząca realizacji programu Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w okresie 2017/2018


PODPROGRAM 2017 – efekty


 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Konina. ,

 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak :

  * warzywa i owoce ( groszek z marchewką, fasola biała,koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe)

  * skrobiowe (makaron jajeczny, kukurydziany, ryż biały, herbatniki, kasza gryczana)

  * mleczne ( mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający

  * mięsne ( filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy)

  * cukier ( cukier biały, miód wielokwiatowy)

  * tłuszcze( olej rzepakowy),

  * dania gorące ( gulasz wieprzowy z warzywami).

 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 662 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 33,0265 ton żywności;

  • 4574 paczek żywnościowych;

  • 0 posiłków;

 5. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 76 osób

 • Ekonomiczne - ….. spotkań dla …38… uczestników

 • Żywieniowe - 4 spotkania dla 76 uczestników

 • Kulinarne - 4 spotkania dla 76 uczestników

 • Niemarnowanie żywności - 4 spotkania dla 38 uczestników


Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych i 500+

 

Od sierpnia przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 500+ na nowy okres zasiłkowy.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 października tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wszystkie wnioski są dostępne w GOPS.

 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Od stycznia 2017r. zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Ustawa nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.; świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie.

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia; wystawić je może lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw. becikowego, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną).

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.


Informacja dotycząca zasiłku rodzinnego 2016


W związku z napływającymi pytaniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku informuje, że:

 • wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 składać można od 01-09-2016r.

 • wnioski złożone w okresie od 01-09-2016r. do 30-09-2016r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do końca listopada 2016r.

 • wnioski złożone w okresie od 01-10-2016r. do 30-11-2016r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do końca grudnia 2016r.

 • do wniosku nie ma potrzeby dołączania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dotyczącego dochodów osiągniętych w roku 2015 - takie informacje GOPS pozyska drogą elektroniczną.

 • informacje o kwocie składki zdrowotnej odprowadzonej przez pracodawcę lub przez ZUS Ośrodek pozyska drogą elektroniczną;

 • aktualnie system teleinformatyczny nie obejmuje instytucji KRUS, dlatego osoby uprawnione do świadczeń w ww. instytucji proszone są o dostarczenie dokumentu, potwierdzającego wysokość składki zdrowotnej odprowadzonej w 2015 roku.

Rodzina 500 plus

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie mają szansę otrzymać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach (zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach, wysokość składki zdrowotnej), więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na konto.

 

Kiedy będzie można składać wnioski?

Pierwsze wnioski można składać w terminie 3 miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia - pozwoli to uniknąć kolejek w pierwszych dniach i tygodniach kwietnia oraz polepszy płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

 

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek.

 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

Świadczenia wychowawczego dotyczą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To znaczy, że w przypadku pobierania świadczenia, fakt wyjazdu członka rodziny poza granice kraju należy niezwłocznie zgłosić do biura wypłacającego świadczenie. Jeżeli członek rodziny przebywa w innym państwie, właściwym organem do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie marszałek województwa (tak jak to funkcjonuje w systemie świadczeń rodzinnych).

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r

Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie. Powołano je ustawą z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z roku 2015, poz. 1217).

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Rolnicy powinni w pierwszej kolejności zgłosić się do KRUS z zapytaniem, czy otrzymają tam świadczenie rodzicielskie.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) licząc od urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

 Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Stosowne wnioski są do pobrania w biurze realizującym świadczenia rodzinne.

Reguła „złotówka za złotówkę” w zasiłku rodzinnym

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego niekoniecznie stracą wsparcie finansowe państwa. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20 zł.

Zmiany obejmą też rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie. 

Stosowne wnioski są do pobrania w biurze realizującym świadczenia rodzinne. 

Zmiany prawne dotyczące ubezpieczenia rolników pobierających świadczenia opiekuńcze.

Zmiany prawne dotyczące ubezpieczenia rolników pobierających świadczenia opiekuńcze.

 

Od 1 października 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników. Wprowadzone zostały one ustawą z dn. 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 poz. 1506).

Wprowadzone zmiany dają możliwość rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych do:

 • dokonania wyboru podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS lub w ZUS - dotyczy to osób, które począwszy od dnia 1 października 2015 r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo w nielicznych przypadkach zasiłku dla opiekuna;

 • przywrócenia do ubezpieczenia społecznego rolników osób, które zostały wyłączone z tego ubezpieczenia w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie. Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy. Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w ZUS oraz brakiem możliwości powrotu do ubezpieczenia w KRUS w okresie pobierania wymienionych świadczeń. Wzór wniosku można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS lub na stronie internetowej pod adresem: www.krus.gov.pl.

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, którzy na skutek złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego utraciły prawo do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z ZUS, na podstawie nowych przepisów będą mogli wrócić do KRUS. W tym celu należy przybyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS oraz objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Składki za wyżej wymienione osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS lub w ZUS będą opłacane z budżetu państwa.

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

 

Z dniem 30 czerwca 2013 r. wygasną wszystkie decyzje ustalające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powiadomi osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o zmianie prawa.

Od 1 lipca 2013 r. osoby zainteresowane dalszym pobieraniem świadczeń mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy bądź świadczenie pielęgnacyjne w aktualnym stanie prawnym:

Art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio.

3.W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

4.Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

 1. osoby wymagającej opieki,

 2. rodziców osoby wymagającej opieki,

 3. małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

 4. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

 5. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

-z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

 1. osoby wymagającej opieki,

 2. małżonka osoby wymagającej opieki,

 3. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

 4. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

-z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

5.W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.3)), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

6.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

7.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8.Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 2. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

 3. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

 4. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5)na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6)na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

-jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a.Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.",

1b.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 3. 2- 2d uchylone.

3.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

4.Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenie pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

5.Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)osoba sprawująca opiekę:

 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2)osoba wymagająca opieki:

 1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5)na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6)na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ PO 1 LIPCA 2013 R. MOŻNA POBIERAĆ W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBINKU.

Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011r. przystępuje po raz czwarty do realizacji Projektu POKL pt. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu organizowane będą dla 12 bezrobotnych, klientów pomocy społecznej następujące formy wsparcia:


 1. Kurs z obsługi kas fiskalnych

Liczba uczestników: 8 kobiet.

 1. Kurs na prawo jazdy kat .B

Liczba uczestników: 8 kobiet i 4 mężczyzn

 1. Kurs obsługi komputera i internetu

Liczba uczestników: 8 kobiet i 4 mężczyzn

 1. Warsztaty z doradcą zawodowym

Liczba uczestników: 8 kobiet i 4 mężczyzn

 1. Warsztaty z psychologiem

Liczba uczestników: 8 kobiet i 4 mężczyzn


Uczestnicy projektu zostaną objęci badaniami lekarskimi oraz pomocą finansową.

 

Wszelkich informacji o projekcie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzbinek w godz. od 7.30 do 15.30 w biurze GOPS lub tel. 63-2611201

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wierzbinek 40 A

62-619 Sadlno

tel/fax (063) 2611201

e- mali: gops.wierzbinek@gmail.com

   

Kierownik

 - Małgorzata Jarlaczyńska

 

Pracownicy realizujący świadczenia pomocy społecznej:

 

- pracownicy socjalni:                                 Ewa Lewandowska

                                                                    Maria Mila

                                                                    Elżbieta Terlikowska

 

- główna księgowa/pracownik socjalny:    Małgorzata Pikowska

 

- kasjer/pracownik socjalny:                      Małgorzata Harendziak

 

- opiekunki domowe:                                 Halina Bartłomiejus

                                                                   Władysława Kolasa

                                                                   Krystyna Zielińska

                                                                   Marzena Łukasiewicz

                                                                   Teresa Kaliszewska

 

Pracownicy realizujący świadczenia rodzinne:

 

- inspektor :                                                 Arkadiusz Mroczkowski

- starszy referent                                         Joanna Bort

 

Pracownicy realizujący fundusz alimentacyjny:

 

- starszy referent                                         Ewa Lewandowska

Pracownicy realizujący dodatki mieszkaniowe:

 

- starszy referent                                           Joanna Bort

  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku jest bezpośrednio organizatorem     i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy Wierzbinek. Jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób          i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
            Realizacja zadań następuje poprzez:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie wydatków za świadczenia lecznicze,
 • realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • wszczynanie, w ramach obowiązującego stanu prawnego, postępowania przed sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, GOPS współpracuje z jednostkami państwowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi.
GOPS działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz kieruje się dobrem objętych nimi osób.
Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej od dnia 01 maja 2004 r. GOPS dodatkowo prowadzi zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa