Baner główny

K U R E N D A dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wierzbinek dnia 05.07.2023r.

 

 

K U R E N D A

 

                  Wójt  Gminy  Wierzbinek   informuje,   że   w  terminie   od

                                1  sierpnia    do    31  sierpnia  2023r.

 

należy składać  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które są dostępne   w   Urzędzie   Gminy   w Wierzbinku pokój nr 103 oraz w Punkcie obsługi interesanta.

Druki wniosków są również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.wierzbinek.pl w zakładce BIP/ogłoszenia/podatkowe.

Uwaga nowość:

Zwrot  podatku akcyzowego  przysługuje  w tym półroczu również  na  świnie  w  ilości  4 litry/1 szt.      oraz    na owce, kozy i konie w  ilości 40 litrów/1 DJP.

 

Do wniosku dotyczącego zwrotu podatku na grunty i bydło należy dołączyć faktury VAT lub ichkopie stwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  obejmujące  okres  od  1  lutego  2023r.   do   31 lipca 2023r. oraz Informację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARiMR w Koninie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła (dotyczy wniosków składanych po raz pierwszy w miesiącu sierpniu).

Natomiast do wniosku dotyczącego zwrotu podatku na  świnie, owce, kozy i konie należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obejmujące okres  od  1  sierpnia  2022r.  do   31 lipca 2023r. orazInformację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARiMR w Koninie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) świń, owiec, kóz (nie dotyczy koni).

 

Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalona jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku  na 1 litr  oleju  napędowego, która  w drugim półroczu 2023r. wynosi 2,00 zł/litr. Przy czym kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (2,00zł/1), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (2,00zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni będących  w  posiadaniu  producenta  rolnego  w  roku  poprzedzającym  rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (2,00zł/l), liczby 4 oraz średniej  liczby świń  będących  w  posiadaniu  producenta  rolnego  w  roku  poprzedzającym  rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przyznanie  zwrotu  podatku  następuje  w  drodze  decyzji,  na  wniosek producenta  rolnego  w  terminie  30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata  producentom  rolnym  zwrotu   podatku   następuje  w   terminie   od    dnia 2 października 2023r. do 31 października 2023r. przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego, wskazany we wniosku.   

 

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa