Baner główny

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2023 roku

zielone logo KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji 2023 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:
• Chorób układu oddechowego
• Wad i chorób układu ruchu,
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu zorganizowane zostaną w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 10.07-30.07.2023r.
Dla dzieci z chorobami układu oddechowego w: Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 20.07-09.08.2023r.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne: 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie —ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok. 2. Wiek — dzieci urodzone w latach 2008- 2016 (7-15 lat). 3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko /wniosek można pobrać w Placówce Terenowej KRUS lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.qov.p1/  
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Przewóz dzieci odbędzie się autokarem wynajętym przez Oddział Regionalny.
Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka, oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny i w drodze powrotnej oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
W przypadku qdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznej, należy dołączyć opinię (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Do wniosku powinny być dołączone również aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza wypełniającego wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie tel. 63 240-14-12 lub 63 240-14-18.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa