Baner główny

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” 2023

logo Stowarzyszenie Wiielkopolska Wschodnia

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 18 ust. 3 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 02.06.2023 r. (piątek) godz. 09.30 Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
4. Przedstawienie projektu zmian w statucie Stowarzyszenia i dyskusja
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i dyskusja
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i dyskusja
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i dyskusja
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2022 rok
10. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i głosowanie nad nim
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w związku z upływem kadencji ww. organów
12. Przedstawienie głównych założeń i celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
14. Sprawy bieżące
15. Wolne wnioski i zapytania
16. Podpisanie uchwał
17. Zakończenie zebrania
(-) Jarosław Felczyński
Prezes Zarządu

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa