OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

z dnia 10.06.2024 rokuNa podstawie Zarządzenia nr 0050.68.2024 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 14.05.2024 roku w sprawie wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Kryszkowice, informuję mieszkańców sołectwa

KRYSZKOWICE

że dnia 17.06.2024 r. /poniedziałek/ o godz. 1530 w Świetlicy Wiejskiej
w Kryszkowicach
odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego. 2. Wybór przewodniczącego zebrania. 3. Przyjęcie porządku zebrania. 4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji oraz dyskusja nad sprawozdaniem. 5. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej: 1) powołanie komisji skrutacyjnej; 2) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa; 3) przeprowadzenie głosowania; 4) stwierdzenie wyboru i ogłoszenie wyników wyboru; 5) określenie uchwałą zebrania wiejskiego liczby członków Rady Sołeckiej; 6) zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej; 7) przeprowadzenie głosowania; 8) stwierdzenie wyboru i ogłoszenie wyników wyboru.

6. Informacja o bieżących sprawach gminy. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie zebrania.