Uchwały Rady Gminy 2012

UCHWAŁA Nr XXIII/207/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/207/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprostowania danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2012 – 2020
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/206/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/206/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc Uchwała Nr 236/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr XXIII/205/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/205/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/204/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/204/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/203/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/203/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/202/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/202/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/201/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/201/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
w Gminie Wierzbinek na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/200/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/200/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/199/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/199/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony – nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Racięcin oznaczona nr ewidencyjnym
działki 222/2 o powierzchni 0,1300 ha.
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/198/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/198/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/197/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/197/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: budżetu gminy Wierzbinek na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;  
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIII/196/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/196/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013 – 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr:
Traci moc Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XIV/110/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012-2020

UCHWAŁA Nr XXII/195/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/195/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym
nieruchomości (rowów) położonych w obrębach geodezyjnych Galczyce, Boguszyce, Ostrowo i Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/194/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/194/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania nazwy placowi w miejscowości Wierzbinek - „ Plac
Powstańców Styczniowych „
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/193/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/193/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Synogać i
Chlebowo oraz zmiany nazwy obrębu geodezyjnego Chlebowo na obręb geodezyjny
Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/192/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/192/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów, następujących po kadencji w trakcie której uchwała weszła w życie. 

 

Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty:


Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:  
Dokument uchylony przez: -

UCHWAŁA Nr XXII/191/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/191/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: finansowego udziału w rozbudowie i adaptacji budynku po byłej szkole w Synogaci
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/190/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/190/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/189/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/189/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/188/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/188/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/187/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/187/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXII/186/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXII/186/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2012 – 2020
Data przyjęcia lub publikacji: 26 listopada 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/185/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/185/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wierzbinek obręb
ewidencyjny Chlebowo z przeznaczeniem na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/184/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/184/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/183/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/183/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/182/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/182/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr Traci moc uchwała Nr XII/92/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXI/181/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/181/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2013.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/180/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/180/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: aktualizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek na lata 2008-2015
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/179/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/179/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 124/4 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/178/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/178/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działek o numerze ewidencyjnym 26, 54/2 i 87 położone w obrębie geodezyjnym Kalina
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/177/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/177/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki o numerze ewidencyjnym 102/2 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowol
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/176/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/176/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki o numerze ewidencyjnym 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXI/175/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXI/175/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
Data przyjęcia lub publikacji: 29 października 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/174/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/174/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70/17 z obrębu Kryszkowice
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/173/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/173/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: ustalenia opłat innych niż za usługi ponadprogramowe wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/172/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/172/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami obrębów geodezyjnych Synogać i Chlebowo
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbininek.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/171/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/171/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 39/23 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo na rzecz każdorazowego właściciela lokalu mieszkalnego numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/170/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/170/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych numer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Chlebowo na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/169/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/169/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kryszkowice oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki 254 o pow. 0,3600 ha
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/168/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/168/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: podziału Gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:


Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Traci moc uchwała Nr 232/XXXIII/2002 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 lipca 2002 r w sprawie podziału gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
Dokument uchylony przez: -

UCHWAŁA Nr XX/167/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/167/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 99 o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie Stara Ruda
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/166/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/166/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XX/165/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XX/165/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 września 2012 r

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 19 września 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XIX/164/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XIX/164/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/145/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XIX/163/12

Dokument:

UCHWAŁA Nr XIX/163/12 ADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury
w Wierzbinku” oraz uchwalenia jej statutu
Data przyjęcia lub publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012r. poz. 3660
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

UCHWAŁA NR XIX/162/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XIX/162/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012r. poz. 3667
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

UCHWAŁA NR XIX/161/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVIII/144/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Uchwały Nr XLIV/296/10 z dnia 26 października 2010 r.
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała nr XIX/160/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zbycia KWB "Konin" w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kryszkowice oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 128/3 i 128/5
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała Nr XIX/159/2012

Dokument:

Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r

w sprawie: zniesienia Sołectwo Ostrowo
Data przyjęcia lub publikacji:  Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 27.08.2012r. poz. 3666
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała nr XIX/158/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo na lata 2010-2012
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała nr XIX/157/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zbycia KWB "Konin" w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomisławicach oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 118 poł. w obrębie Tomisławice
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała nr XIX/156/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: nabycia od Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcinie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 222/2 o pow. 0,1300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Racięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała nr XIX/155/2012

Dokument:

Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 78/17 o pow. 1,0132 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sadlno na czas ieokreślony z przeznaczeniem na rozszerzenie cmentarza parafialnego
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała nr XIX/154/2012

Dokument:

Uchwała Nr XIX/ 154 /12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
Data przyjęcia lub publikacji: 6 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki: -
Traci moc Uchwała Nr -

Uchwała Nr XVIII/153/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/153/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racięcin na lata 2012 - 2019
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/152/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/152/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sadlno na lata 2012 - 2019
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/151/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/151/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ziemięcin na lata 2012 -
2019
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/150/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/150/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Broniszewo na lata
2012 - 2019
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/149/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/149/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morzyczyn na lata
2012 - 2019
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/148/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/148/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Data przyjęcia lub publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 5.09.2012r. poz. 3743
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/147/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/147/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 90/XI/99 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 29 grudnia 1999 roku w
sprawie ustalenia minimalnej wysokości opłat za lokale użytkowe będące własnością gminy
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/146/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/146/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, położonej
w m. Zaryń, gmina Wierzbinek, służebnością przesyłu
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/145/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/145/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Wierzbinek

Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr: -

Uchwała Nr XVIII/144/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/144/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu
nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr Traci moc Uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010
roku w sprawie ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu
nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

Uchwała Nr XVIII/143/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/143/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92
o powierzchni 2,9700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Broniszewo

Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/142/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/142/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwo Ostrowo
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych
na terenie Gminy Wierzbinek.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/141/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/141/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: nabycia w drodze  darowizny działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 191/1; 191/8; 190/5 o łącznej pow. 0,19 ha położone w obrębie geodezyjnym Synogać stanowiące  własność Państwa Mirosławy Jagodzińskiej, Piotra Jagodzińskiego i Krystyny Minko
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/140/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/140/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/139/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/139/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2011
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVIII/138/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/138/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2011 rok
Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr:

Uchwała Nr XVII/137/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVII/137/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt ”Edukacja pierwszy krok do sukcesu” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek występującą w roli Partnera projektu w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. o wartości 801 460,00 zł.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XVII/136/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVII/136/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Data przyjęcia lub publikacji: 25 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVII/135/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVII/135/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinekna lata 2012 – 2020

Data przyjęcia lub publikacji: 25 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVII/134/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVII/134/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

sprzedaży lokalu nr 2 położonego w obrębie Zielonka na działce oznaczonej numer ewidencyjnym 99/1

Data przyjęcia lub publikacji:  

25 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVI/133/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVI/133/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wierzbinek.

Data przyjęcia lub publikacji:  

26 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr:

Uchwała Nr XVI/132/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVI/132/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Data przyjęcia lub publikacji:  

26 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVI/131/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVI/131/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości  Mąkoszyn

Data przyjęcia lub publikacji:  

26 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie natablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na terenie miejscowości Mąkoszyn.  

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVI/130/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVI/130/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019

Data przyjęcia lub publikacji:  

26 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XVI/129/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVI/129/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 93 o pow. 0,1600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo

Data przyjęcia lub publikacji:  

26 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/128/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/128/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/127/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/127/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/126/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/126/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013
środków stanowiących fundusz sołecki

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XV/125/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/125/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr:

Uchwała Nr XV/124/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/124/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/123/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/123/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/122/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/122/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/121/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/121/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/120/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/120/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr:

Uchwała Nr XV/119/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/119/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 69/2 o powierzchni 0,4200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/118/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/118/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

w sprawie  wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Chlebowo oznaczona nr ewidencyjnym 41/12 o pow. 0,03740 ha.

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr

Uchwała Nr XV/117/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/117/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117 o powierzchni 0,8400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XV/116/12

Dokument:

Uchwała Nr  XV/116/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

w sprawie nieodpłatnego przekazania Parafii Rzymsko – Katolickiej w Tomisławicach działki o powierzchni ok. 0,2500 ha wydzielonej z nieruchomości oznaczonej numerem 70/7 o  pow. 2,4400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice

Data przyjęcia lub publikacji: 21 lutego 2012
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr: