Uchwały Rady Gminy - kadencja VIII

Uchwała Nr XLV/430/23

Uchwała Nr XLV/430/23 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Chlebowo, gm. Wierzbinek 

Uchwała Nr XLV/429/23

Uchwała Nr XLV/429/23 w sprawie  przyjęcia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XLV/428/23

Uchwała Nr XLV/428/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLV/427/23

Uchwała Nr XLV/427/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XLV/426/23

Uchwała Nr XLV/426/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

Uchwała Nr XLV/425/23

Uchwała Nr XLV/425/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/286/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Wierzbinek oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Uchwała Nr XLV/424/23

Uchwała Nr XLV/424/23 w sprawie skargi na Wójta Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XLV/423/23

Uchwała Nr XLV/423/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wierzbinek położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Ruda

Uchwała Nr XLIV/422/23

Uchwała Nr XLIV/422/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wierzbinku

Uchwała Nr XLIV/421/23

Uchwała Nr XLIV/421/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XLIV/420/23

Uchwała Nr XLIV/420/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

Uchwała Nr XLIV/419/23

Uchwała Nr XLIV/419/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XLIV/418/23

Uchwała Nr XLIV/418/23 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLIV/417/23

Uchwała Nr XLIV/417/23 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XLIII/416/23

Uchwała Nr XLIII/416/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/5 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewek, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XLIII/415/23

Uchwała Nr XLIII/415/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XLIII/414/23

Uchwała Nr XLIII/414/23 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

Uchwała Nr XLIII/413/23

Uchwała Nr XLIII/413/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XLIII/412/23

Uchwała Nr XLIII/412/23 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLII/411/23

Uchwała Nr XLII/411/23 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kalina gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XLII/410/23

Uchwała Nr XLII/410/23 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem oraz budynkiem gospodarczym oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLII/409/23

Uchwała nr XLII/409/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XLII/408/23

Uchwała Nr XLII/408/23 w sprawie skargi na Wójta Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XLII/407/23

Uchwała Nr XLII/407/23 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XLII/406/23

Uchwała Nr XLII/406/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XLII/405/23

Uchwała Nr XLII/405/23 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XLII/404/23

Uchwała Nr XLII/404/23 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XLII/403/23

Uchwała Nr XLII/403/23 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2022

Uchwała Nr XLII/402/23

Uchwała Nr XLII/402/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2022 rok.

Uchwała Nr XLII/401/23

Uchwała Nr XLII/401/23 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr XLI/400/23

Uchwała Nr XLI/400/23 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2023 prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Uchwała Nr XLI/399/23

Uchwała Nr XLI/399/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XLI/398/23

Uchwała Nr XLI/398/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

Uchwała Nr XLI/397/23

Uchwała Nr XLI/397/23 w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania drogi położonej na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XL/396/23

Uchwała Nr XL/396/23 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XL/395/23

Uchwała Nr XL/395/23 w sprawie  zmiany Uchwały nr XIX/211/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy

Uchwała Nr XL/394/23

Uchwała Nr XL/394/23 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sompolno dotyczącego realizacji przez Gminę Sompolno zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będących mieszkańcami Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XL/393/23

Uchwała Nr XL/393/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XL/392/23

Uchwała Nr XL/392/23 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 150/1 w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda

Uchwała Nr XL/391/23

Uchwała Nr XL/391/23 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 150/1 w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda

Uchwała Nr XL/390/23

Uchwała Nr XL/390/23 w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku

Uchwała Nr XL/389/23

Uchwała Nr XL/389/23 w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wierzbinek położonych w obrębie ewidencyjnym Zakrzewek

Uchwała Nr XXXIX/388/23

Uchwała Nr XXXIX/388/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Nr XXXIX/387/23

Uchwała Nr XXXIX/387/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr XXXIX/386/23

Uchwała Nr XXXIX/386/23 w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

Uchwała Nr XXXIX/385/23

Uchwała Nr XXXIX/385/23 w sprawie  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr XXXIX/384/23

Uchwała Nr XXXIX/384/23 w sprawie  skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XXXIX/383/23

Uchwała Nr XXXIX/383/23 w sprawie  zmiany Uchwały nr V/35/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała Nr XXXIX/382/23

Uchwała Nr XXXIX/382/23 w sprawie uchwały nr XXXII/286/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Wierzbinek oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 

Uchwała Nr XXXIX/381/23

Uchwała Nr XXXIX/381/23 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

 

Uchwała Nr XXXIX/380/23

Uchwała Nr XXXIX/380/23 w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wierzbinek

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/379/22

Uchwała Nr XXXVIII/379/22 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/378/22

Uchwała Nr XXXVIII/378/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2023– 2030

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/377/22

Uchwała Nr XXXVIII/377/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/376/22

Uchwała Nr XXXVIII/376/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

 

 

Uchwała Nr XXXVII/375/22

Uchwała Nr XXXVII/375/22 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVI/361/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 listopada 2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/374/22

Uchwała Nr XXXVII/374/22 w sprawie  przyjęcia przez Gminę Wierzbinek zadania publicznego Powiatu Konińskiego

 

 

Uchwała Nr XXXVII/373/22

Uchwała Nr XXXVII/373/22 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/372/22

Uchwała Nr XXXVII/372/22 w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/371/22

Uchwała Nr XXXVII/371/22 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/370/22

Uchwała Nr XXXVII/370/22 w sprawie nadania nazwy ulicy „Kasztanowa” w miejscowości Synogać obejmującej działkę osoby prywatnej

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/369/22

Uchwała Nr XXXVII/369/22 w sprawie  nadania nazwy ulicy „Jarzębinowa” w miejscowości

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/368/22

Uchwała Nr XXXVII/368/22 w sprawie  nadania nazwy ulicy „Dębowa” w miejscowości Synogać obejmującej działkę osoby prywatnej

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/367/22

Uchwała Nr XXXVII/367/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2023 rok

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/366/22

Uchwała Nr XXXVII/366/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2023 rok

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/365/22

Uchwała Nr XXXVII/365/22 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2023 rok

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/364/22

Uchwała Nr XXXVII/364/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2023

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/363/22

Uchwała Nr XXXVII/363/22 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego nr 9 wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVII/362/22

Uchwała Nr XXXVII/362/22 w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII/286/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Wierzbinek

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXVI/361/22

Uchwała Nr XXXVI/361/22 w sprawie  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwroturodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 

 

Uchylona

Uchwała Nr XXXVI/360/22

Uchwała Nr XXXVI/360/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXXVI/359/22

Uchwała Nr XXXVI/359/22 w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXXVI/358/22

Uchwała Nr XXXVI/358/22 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXVI/357/22

Uchwała Nr XXXVI/357/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXVI/356/22

Uchwała Nr XXXVI/356/22 w sprawie    przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2023

 

Uchwała Nr XXXVI/355/22

Uchwała Nr XXXVI/355/22 w sprawie   obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2023

Uchwała Nr XXXVI/354/22

Uchwała Nr XXXVI/354/22 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXVI/353/22

Uchwała Nr XXXVI/353/22 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/291/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XXXVI/352/22

Uchwała Nr XXXVI/352/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXXVI/351/22

Uchwała Nr XXXVI/351/22 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

 

Uchwała Nr XXXVI/350/22

Uchwała Nr XXXVI/350/22 w sprawie   zmiany Uchwały Nr XVII/165/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 października 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku

 

Uchwała Nr XXXVI/349/22

Uchwała Nr XXXVI/349/22 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/160/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 października 2016r. w sprawie objęcia wspólną obsługą administracyjną, organizacyjną i finansową jednostek oświatowych

 

Uchwała Nr XXXVI/348/22

Uchwała Nr XXXVI/348/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/347/22

Uchwała Nr XXXVI/347/22 w sprawie  wyrażania zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Kryszkowice

Uchwała Nr XXXVI/346/22

Uchwała Nr XXXVI/346/22 w sprawie  zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2023

Uchwała Nr XXXV/345/22

Uchwała Nr XXXV/345/22 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXXIV/344/22

Uchwała Nr XXXIV/344/22 w sprawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXIV/343/22

Uchwała Nr XXXIV/343/22 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XXXIV/342/22

Uchwała Nr XXXIV/342/22 w sprawie  zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XXXIV/341/22

Uchwała Nr XXXIV/341/22 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXXIV/340/22

Uchwała Nr XXXIV/340/22 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

Uchwała Nr XXXIV/339/22

Uchwała Nr XXXIV/339/22 w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXIV/338/22

Uchwała Nr XXXIV/338/22 w sprawie  uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr XXXIV/337/22

Uchwała Nr XXXIV/337/22 w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbinek

 

Uchwała Nr XXXIV/336/22

Uchwała Nr XXXIV/336/22 w sprawie  zmiany Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XXXIII/335/22

Uchwała Nr XXXIII/335/22 w sprawie przyjęcia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXXIII/334/22

Uchwała Nr XXXIII/334/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2022 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr XXXIII/333/22

Uchwała Nr XXXIII/333/22 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja bpa w Sadlnie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2022 prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbink nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr XXXIII/332/22

Uchwała Nr XXXIII/332/22 w sprawie  z  wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno – Rolnej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr XXXIII/331/22

Uchwała Nr XXXIII/331/22 w sprawie  zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Rekreacji oraz Komisji Komunalno – Rolnej i Porządku Publicznego

 

Uchwała Nr XXXIII/330/22

Uchwała Nr XXXIII/330/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXXIII/329/22

Uchwała Nr XXXIII/329/22 w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Wierzbinek  na lata  2022-2030.

Uchwała Nr XXXIII/328/22

Uchwała Nr XXXIII/328/22 w sprawie udzielenia  absolutorium  dla Wójta Gminy Wierzbinek za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/327/22

Uchwała Nr XXXIII/327/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  Gminy Wierzbinek za  2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/326/22

Uchwała Nr XXXIII/326/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr XXXII/325/22

Uchwała Nr XXXII/325/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXXII/324/22

Uchwała Nr XXXII/324/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

Uchwała Nr XXXII/323/22

Uchwała Nr XXXII/323/22 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XXXII/322/22

Uchwała Nr XXXII/322/22 w sprawie  wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr XXXII/321/22

Uchwała Nr XXXII/321/22 w sprawie  zmiany uchwały nr V/43/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego.

 

Uchwała Nr XXXI/320/22

Uchwała Nr XXXI/320/22 w sprawie   powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku zadań własnych Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXI/319/22

Uchwała Nr XXXI/319/22 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXXI/318/22

Uchwała Nr XXXI/318/22 w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

 

Uchwała Nr XXXI/317/22

Uchwała Nr XXXI/317/22 w sprawie  kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbinek w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku

Uchwała Nr XXXI/316/22

Uchwała Nr XXXI/316/22 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki

144 położonej w obrębie geodezyjnym Gaj gm. Wierzbinek na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 51 położonej w obrębie geodezyjnym Gaj.

Uchwała Nr XXXI/315/22

Uchwała Nr XXXI/315/22 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wierzbinek na lata 2022-2025”

Uchwała Nr XXXI/314/22

Uchwała Nr XXXI/314/22 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXX/313/22

Uchwała Nr XXX/313/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXX/312/22

Uchwała Nr XXX/312/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/310/22 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 roku

 

Uchwała Nr XXIX/311/22

Uchwała Nr XXIX/311/22 w sprawie   zmiany Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXIX/310/22

Uchwała Nr XXIX/310/22 w sprawie   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 roku

 

 

Uchwała Nr XXIX/309/22

Uchwała Nr XXIX/309/22 w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

Uchwała Nr XXIX/308/22

Uchwała Nr XXIX/308/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

 

Uchwała Nr XXIX/307/22

Uchwała Nr XXIX/307/22  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030 

 

Uchwała Nr XXIX/306/22

Uchwała Nr XXIX/306/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 21/2 położonej w obrębie geodezyjnym Racięcin 

 

Uchwała Nr XXIX/305/22

Uchwała Nr XXIX/305/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - część działki o powierzchni 0,40 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 225 położonej w obrębie geodezyjnym Zaryń

Uchwała Nr XXIX/304/22

Uchwała Nr XXIX/304/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 18 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XXIX/303/22

Uchwała Nr XXIX/303/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - część działki o powierzchni 0,56 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 225 położonej w obrębie geodezyjnym Zaryń

Uchwała Nr XXIX/302/22

Uchwała Nr XXIX/302/22   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 124/4 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać 

Uchwała Nr XXIX/301/22

Uchwała Nr XXIX/301/22  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 180/2 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel

Uchwała Nr XXIX/300/22

Uchwała Nr XXIX/300/22  w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XXIX/299/22

Uchwała Nr XXIX/299/22  w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/275/21 z dnia 21 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2022

 

Uchwała Nr XXIX/298/22

Uchwała Nr XXIX/298/22 w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XXVIII/297/22

Uchwała Nr XXVIII/297/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/296/22

Uchwała Nr XXVIII/296/22 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022– 2030

Uchwała Nr XXVIII/295/22

Uchwała Nr XXVIII/295/22 w sprawie   udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku ,,Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVIII/294/22

Uchwała Nr XXVIII/294/22 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XXVIII/293/22

Uchwała Nr XXVIII/293/22 w sprawie  zmiany uchwaly numer XXVII/283/21 z dnia 28 grudnia 2021 r, w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wierzbinek.

Uchwała Nr XXVIII/292/22

Uchwała Nr XXVIII/292/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbinek na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030”

Uchwała Nr XXVIII/291/22

Uchwała Nr XXVIII/291/22 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/290/22

Uchwała Nr XXVIII/290/22 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/289/22

Uchwała Nr XXVIII/289/22 w sprawie  nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/288/22

Uchwała Nr XXVIII/288/22 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/287/22

Uchwała Nr XXVIII/287/22 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę garażu wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 60/36 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność gospodarczą

Uchwała Nr XXVIII/286/22

Uchwała Nr XXVIII/286/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określający zasady prowadzenia tego handlu

Uchwała Nr XXVIII/285/22

Uchwała Nr XXVIII/285/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wierzbinek.

Uchwała Nr XXVII/284/21

Uchwała Nr XXVII/284/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

Uchwała Nr XXVII/283/21

Uchwała Nr XXVII/283/21 w sprawie  określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wierzbinek.

 

 

Uchwała Nr XXVII/282/21

Uchwała Nr XXVII/282/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/281/21

Uchwała Nr XXVII/281/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 

Uchwała Nr XXVII/280/21

Uchwała Nr XXVII/280/21 w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXVII/279/21

Uchwała Nr XXVII/279/21 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

Uchwała Nr XXVII/278/21

Uchwała Nr XXVII/278/21 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022 – 2030.

Uchwała Nr XXVI/277/21

Uchwała Nr XXVI/277/21 w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/276/21

Uchwała Nr XXVI/276/21 w sprawie  zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych.

 

 

 

Uchwała Nr XXVI/275/21

Uchwała Nr XXVI/275/21 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2022.

 

 

 

Uchwała Nr XXVI/274/21

Uchwała Nr XXVI/274/21 w sprawie  zmian w budżecie na rok 2021.

 

 

Uchwała Nr XXVI/273/21

Uchwała Nr XXVI/273/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2022-2024.

 

Uchwała Nr XXVI/272/21

Uchwała Nr XXVI/272/21 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę lokal usługowego nr 10 wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność medyczną.

 

Uchwała Nr XXVI/271/21

Uchwała Nr XXVI/271/21 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego nr 9 wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia.

 

Uchwała Nr XXVI/270/21

Uchwała Nr XXVI/270/21 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 463/2 w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn pod działalność służby zdrowia.

 

Uchwała Nr XXVI/269/21

Uchwała Nr XXVI/269/21 w sprawie wyrażenia zgody  na dzierżawę budynku usługowego wraz z gruntem  położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 60/37 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność weterynaryjną.

Uchwała Nr XXVI/268/21

Uchwała Nr XXVI/268/21 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 159 położonej w obrębie geodezyjnym Kazubek

Uchwała Nr XXVI/267/21

Uchwała Nr XXVI/267/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn.

Uchwała Nr XXVI/266/21

Uchwała Nr XXVI/266/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn.

Uchwała Nr XXVI/265/21

Uchwała Nr XXVI/265/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda.

Uchwała Nr XXVI/264/21

Uchwała Nr XXVI/264/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 50 i 51 położone w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia.

Uchwała Nr XXV/262/21

Uchwała Nr XXV/262/21 w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów Gminy Wierzbinek.

 

Uchwała Nr XXV/261/21

Uchwała Nr XXV/261/21 w sprawie  ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbinek.

 

Uchwała Nr XXV/260/21

Uchwała Nr XXV/260/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wierzbinek.

 

 

Uchwała Nr XXV/259/21

Uchwała Nr XXV/259/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

Uchwała Nr XXV/258/21

Uchwała Nr XXV/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Wierzbinek do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju oraz na zawarcie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego.

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/257/21

Uchwała Nr XXV/257/21 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/256/21

Uchwała Nr XXV/256/21 w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028.

 

 

 

Uchwała Nr XXV/254/21

Uchwała Nr XXV/254/21 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2022 rok.

 

Uchwała Nr XXV/255/21

Uchwała Nr XXV/255/21 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2022 rok.

 

 

Uchwała Nr XXV/253/21

Uchwała Nr XXV/253/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2022 rok. 

 

Uchwała Nr XXV/252/21

Uchwała Nr XXV/252/21 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miejscowości Wierzbinek.

 

Uchwała Nr XXIV/251/21

Uchwała Nr XXIV/251/21 w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała Nr XXIV/250//21

Uchwała Nr XXIV/250/21 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2022. 

Uchwała Nr XXIV/249//21

Uchwała Nr XXIV/249/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia   31 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno – Morzyczyn. 

Uchwała Nr XXIV/248//21

Uchwała Nr XXIV/248/21 w sprawie .uchylenia Uchwały Nr XIX/217/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia  24 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. 

 

 

Uchwała Nr XXIV/247//21

Uchwała Nr XXIV/247/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

 

Uchwała Nr XXIV/246//21

Uchwała Nr XXIV/246/21 w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028.

 

Uchwała Nr XXIV/245//21

Uchwała Nr XXIV/245/21 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2022.

Uchwała Nr XXIV/244//21

Uchwała Nr XXIV/244/21 w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2022.

 

Uchwała Nr XXIV/243/21

Uchwała Nr XXIV/243/21 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wierzbinek.

 

Uchwała Nr XXIV/242/21

Uchwała Nr XXV/242/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 

Uchwała Nr XXIII/241/21

Uchwała Nr XXIII/241/21 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2021

 

 

Uchwała Nr XXII/240/21

Uchwała Nr XXII/240/21 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

 

Uchwała Nr XXII/239/21

Uchwała Nr XXII/239/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028.

 

 

Uchwała Nr XXII/238/21

Uchwała Nr XXII/238/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXII/237/21

Uchwała Nr XXII/237/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 150 położonej w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda

 

Uchwała Nr XXII/236/21

Uchwała Nr XXII/236/21 w sprawie  nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 165 o pow. 0,0300 ha położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewek gm. Wierzbinek. 

 

Uchwała Nr XXI/235/21

Uchwała Nr XXI/235/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Uchwała Nr XXI/234/21

Uchwała Nr XXI/234/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021– 2028

 

Uchwała Nr XXI/233/21

Uchwała Nr XXI/233/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwała Nr XXI/232/21

Uchwała Nr XXI/232/21 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Benona w Broniszewie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek niestanowiących jej wyłącznej własności

 

Uchwała Nr XXI/231/21

Uchwała Nr XXI/231/21 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/208/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek niestanowiących jej wyłącznej własności

 

 

Uchwała Nr XXI/231/21

Uchwała Nr XXI/231/21 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVIII/208/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek niestanowiących jej wyłącznej własności

 

 

Uchwała Nr XXI/230/21

Uchwała Nr XXI/230/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

 

 

Uchwała Nr XXI/229/21

Uchwała Nr XXI/229/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Uchwała Nr XXI/228/21

Uchwała Nr XXI/228/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz współwłaściciela udziału we współwłasności nieruchomości

 

 

Uchwała Nr XXI/227/21

Uchwała Nr XXI/227/21 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach na cele dydaktyczne

 

 

Uchwała Nr XX/226/21

Uchwała Nr XX/226/21 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

 

 

Uchwała Nr XX/225/21

Uchwała Nr XX/225/21 w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/5 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewek, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu

 

 

Uchwała Nr XX/224/21

Uchwała Nr XX/224/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 26 położonej w obrębie geodezyjnym Ziemięcin

 

 

Uchwała Nr XX/223/21

Uchwała Nr XX/223/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 239/1 i 239/3 położone w obrębie geodezyjnym Goczki

 

 

Uchwała Nr XX/222/21

Uchwała Nr XX/222/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

 

Uchwała Nr XX/221/21

Uchwała Nr XX/221/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021– 2028

 

 

Uchwała Nr XX/220/21

Uchwała Nr XX/220/21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2020

 

 

Uchwała Nr XX/219/21

Uchwała Nr XX/219/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2020 rok

 

 

Uchwała Nr XX/218/21

Uchwała Nr XX/218/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

 

 

Uchwała Nr XIX/217/21

Uchwała Nr XIX/217/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Uchwała Nr XIX/216/21

Uchwała Nr XIX/216/21 w sprawie  przystąpienia Gminy Wierzbinek do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Uchwała Nr XIX/215/21

Uchwała Nr XIX/215/21 w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XIX/214/21

Uchwała Nr XIX/214/21 w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała Nr XIX/213/21

Uchwała Nr XIX/213/21 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028

Uchwała Nr XIX/212/21

Uchwała Nr XIX/212/21 w sprawie   określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

 

Uchwała Nr XIX/211/21

Uchwała Nr XIX/211/21 w sprawie  przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy

 

Uchwała Nr XIX/210/21

Uchwała Nr XIX/210/21 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

 

 

Uchwała Nr XVIII/208/21

Uchwała Nr XVIII/208/21 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.

 

 

 

Uchwała Nr XIX/209/21

Uchwała Nr XIX/209/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 235 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/207/21

Uchwała Nr XVIII/207/21 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Radziejowie.

 

 

Uchwała Nr XVIII/206/21

Uchwała Nr XVIII/206/21 w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (dróg) położonych w obrębie ewidencyjnym Tomisławice, gm. Wierzbinek oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 230 i 239 o łącznej pow. 0,2800 ha oraz nieruchomości (drogi) położonej w obrębie ewidencyjnym Palmowo, gm. Wierzbinek oznaczonej numerem ewidencyjnym 154 o pow. 0,1400 ha.

 

Uchwała Nr XVIII/205/21

Uchwała Nr XVIII/205/21 w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów) położonych w obrębie ewidencyjnym Tomisławice, gm. Wierzbinek oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 209 i 119 o łącznej pow. 0,1800 ha oraz nieruchomości (rowów) położonych w obrębie ewidencyjnym Palmowo, gm. Wierzbinek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 17 i 18/1 o łącznej pow. 0,1300 ha.

 

Uchwała Nr XVIII/204/21

Uchwała Nr XVIII/204/21 w sprawie  zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 180/1 o pow.0,4000 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nykiel, gm. Wierzbinek. 

 

 

Uchwała Nr XVIII/203/21

Uchwała Nr XVIII/203/21 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kalina, gm. Wierzbinek na rzecz najemcy i rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/202/21

Uchwała Nr XVIII/202/21 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno – Morzyczyn. 

 

Uchwała Nr XVIII/201/21

Uchwała Nr XVIII/201/21 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

 

Uchwała Nr XVIII/200/21

Uchwała Nr XVIII/200/21 w sprawie   niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

 

Uchwała Nr XVIII/199/21

Uchwała Nr XVIII/199/21 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 

 

Uchwała Nr XVIII/198/21

Uchwała Nr XVIII/198/21 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028. 

 

Uchwała Nr XVIII/197/21

Uchwała Nr XVIII/197/21 w sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2021

 

 

Uchwała Nr XVIII/196/21

Uchwała Nr XVIII/196/21 w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2021

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/195/21

Uchwała Nr XVIII/195/21 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sompolno dotyczącego realizacji przez Gminę Sompolno zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będących mieszkańcami Gminy Wierzbinek.

Uchwała Nr XVII/194/20

Uchwała Nr XVII/194/20 w sprawie uchwały budżetowej  na rok 2021

 

 

Uchwała Nr XVII/193/20

Uchwała Nr XVII/193/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021 – 2028

 

 

Uchwała Nr XVII/192/20

Uchwała Nr XVII/192/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

 

Uchwała Nr XVII/191/20

Uchwała Nr XVII/191/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XVI/190/20

Uchwała Nr XVI/190/20 w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2021

Uchwała Nr XVI/189/20

Uchwała Nr XVI/189/20 w sprawie  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021

Uchwała Nr XVI/188/20

Uchwała Nr XVI/188/20 w sprawie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Uchwała Nr XVI/187/20

Uchwała Nr XVI/187/20 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/186/20

Uchwała Nr XVI/186/20 w sprawie  uchylenia Uchwały nr XV/170/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości - Uchylona

Obowiązująca od 1 stycznia 2021  Uchwała Nr XVI/187/20 

Uchwała Nr XVI/185/20

Uchwała Nr XVI/185/20 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/184/20

Uchwała Nr XVI/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Objaśnienia do WPF

Uchwała Nr XVI/183/20

Uchwała Nr XVI/183/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2021 rok. 

Uchwała Nr XVI/182/20

Uchwała Nr XVI/182/20 w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2021 rok

Uchwała Nr XVI/181/20

Uchwała Nr XVI/181/20 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy  Rady Gminy Wierzbinek na 2021 rok.

Uchwała Nr XVI/180/20

Uchwała Nr XVI/180/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych 

Uchwała Nr XVI/179/20

Uchwała Nr XVI/179/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XVI/178/20

Uchwała Nr XVI/178/20 w sprawie   wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki położonej  w obrębie geodezyjnym Helenowo oznaczonej nr ewidencyjnym 102/2

Uchwała Nr XVI/177/20

Uchwała Nr XVI/177/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek położonych  w obrębie geodezyjnym Kalina oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 26, 54/2 i 87

Uchwała Nr XVI/176/20

Uchwała Nr XVI/176/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek  oznaczonych numerami:  92 położonej w obrębie geodezyjnym Broniszewo i 32 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina 

 

Uchwała Nr XVI/175/20

Uchwała Nr XVI/175/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Kultury

 

Uchwała Nr XVI/174/20

Uchwała Nr XVI/174/20 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek położonych  w obrębie geodezyjnym Zaborowo oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  40/2 i 41/2

Uchwała Nr XVI/173/20

Uchwała Nr XVI/173/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki położonej w obrębie geodezyjnym Obory oznaczonej nr ewidencyjnym 196

 

Uchwała Nr XV/172/20

Uchwała Nr XV/172/20 w sprawie średniej ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2021

Uchwała Nr XV/171/20

Uchwała Nr XV/171/20 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XV/170/20

Uchwała Nr XV/170/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.- Uchylona

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2021  Uchwała Nr XVI/187/20 

 

Uchwała Nr XV/169/20

Uchwała Nr XV/169/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XV/168/20

Uchwała Nr XV/168/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XV/167/20

Uchwała Nr XV/167/20 w sprawie  zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 124 o pow. 0,2300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Galczyce, gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XV/165/20

Uchwała Nr XV/165/20 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wierzbinek własności nieruchomości położonych w miejscowości Tomisławice i Kryszkowice, gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XV/166/20

Uchwała Nr XV/166/20 w sprawie  zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2021

Uchwała Nr XV/164/20

Uchwała Nr XV/164/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Wierzbinek

 

Uchwała Nr XIV/163/20

Uchwała Nr XIV/163/20 w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Uchwała Nr XIV/162/20

Uchwała Nr XIV/162/20 w sprawie   zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

 

Uchwała Nr XIV/161/20

Uchwała Nr XIV/161/20 w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

 

Uchwała Nr XIV/160/20

Uchwała Nr XIV/160/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

 

 

Uchwała Nr XIV/159/20

Uchwała Nr XIV/159/20 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2019

 

 

Uchwała Nr XIV/158/20

Uchwała Nr XIV/158/20 w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2019 rok.

 

 

 

Uchwała Nr XIV/157/20

Uchwała Nr XIV/157/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

 

 

Uchwała Nr XIII/156/20

Uchwała Nr XIII/156/20 w sprawie  powołania Skarbnika Gminy Wierzbinek

 

Uchwała Nr XIII/155/20

Uchwała Nr XIII/155/20 w sprawie  odwołania Skarbnika Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XIII/154/20

Uchwała Nr XIII/154/20 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

 

Uchwała Nr XIII/153/20

Uchwała Nr XIII/153/20 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XIII/152/20

Uchwała Nr XIII/152/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIII/151/20

Uchwała Nr XIII/151/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIII/150/20

Uchwała Nr XIII/150/20 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbinek na lata 2015 -  2022

Załącznik

 

Uchwała Nr XIII/149/20

Uchwała Nr XIII/149/20 w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 

Uchwała Nr XIII/148/20

Uchwała Nr XIII/148/20 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 60/22 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XIII/147/20

Uchwała Nr XIII/147/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2023

Uchwała Nr XIII/146/20

Uchwała Nr XIII/146/20 w sprawie nadania statutu „Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku”

 

Uchwała Nr XIII/145/20

Uchwała Nr XIII/145/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn

 

Uchwała Nr XIII/144/20

Uchwała Nr XIII/144/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/132/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.  w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

 

Uchwała Nr XIII/143/20

Uchwała Nr XIII/143/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.  Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace  konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

 

Uchwała Nr XIII/142/20

Uchwała Nr XIII/142/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Uchwała Nr XIII/141/20

Uchwała Nr XIII/141/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026

 

Uchwała Nr XIII/140/20

Uchwała Nr XIII/140/20 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek

     

 

Uchwała Nr XIII/139/20

Uchwała Nr XIII/139/20 w sprawie  przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2025

Uchwała Nr XIII/138/20

Uchwała Nr XIII/138/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2020

Uchwała Nr XIII/137/20

Uchwała Nr XIII/137/20 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2020r., prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XIII/136/20

Uchwała Nr XIII/136/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, a także określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku

Uchwała Nr XIII/135/20

Uchwała Nr XIII/135/20 w sprawie  wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr XIII/134/20

Uchwała Nr XIII/134/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XII/133/20

Uchwała Nr XII/133/20 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr XII/132/20

Uchwała Nr XII/132/20 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

Uchwała Nr XII/131/20

Uchwała Nr XII/131/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XII/130/20

Uchwała Nr XII/130/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026

Uchwała Nr XII/129/20

Uchwała Nr XII/129/20 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony budynku z gruntem położonego na działce oznaczonej nr 93/2 w obrębie geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XII/128/20

Uchwała Nr XII/128/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XII/127/20

Uchwała Nr XII/127/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XII/126/20

Uchwała Nr XII/126/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XII/125/20

Uchwała Nr XII/125/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XII/124/20

Uchwała Nr XII/124/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 18 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XII/123/20

Uchwała Nr XII/123/20 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Biuru Usług Geodezyjno – Kartograficznych

Uchwała Nr XII/122/20

Uchwała Nr XII/122/20 w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/121/20

Uchwała Nr XII/121/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

Uchwała Nr XI/120/20

Uchwała Nr XI/120/20 w sprawie  zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2020 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii  Europejskiej

Uchwała Nr XI/119/20

Uchwała Nr XI/119/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

Uchwała Nr XI/118/20

Uchwała Nr XI/118/20 w sprawie zgłoszenia sołectwa Zaryń do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała Nr XI/117/20

Uchwała Nr XI/117/20 w sprawie zgłoszenia sołectwa Wilcza Kłoda do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała Nr XI/116/20

Uchwała Nr XI/116/20 w sprawie zgody na zbycie lokalu użytkowego

Uchwała Nr XI/115/20

Uchwała Nr XI/115/20 w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XI/114/20

Uchwała Nr XI/114/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XI/113/20

Uchwała Nr XI/113/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XI/112/20

Uchwała Nr XI/112/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2026

Uchwała Nr XI/111/20

Uchwała Nr XI/111/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 174 położonej w obrębie ewidencyjnym Kryszkowice, gm. Wierzbinek oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 49 poł. w obrębie Ostrowo, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu

Uchwała Nr X/110/19

Uchwała Nr X/110/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026 po autopoprawkach.

Uchwała Nr X/109/19

Uchwała Nr X/109/19 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2026.

Uchwała Nr X/108/19

Uchwała Nr X/108/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr X/107/19

Uchwała Nr X/107/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek. 

Uchwała Nr X/106/19

Uchwała Nr X/106/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2019/2020. 

Uchwała Nr X/105/19

Uchwała Nr X/105/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok. 

Uchwała Nr X/104/19

Uchwała Nr X/104/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.

Uchwała Nr X/103/19

Uchwała Nr X/103/19 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2020 rok.

Uchwała Nr X/102/19

Uchwała Nr X/102/19 w sprawie  przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2020 – 2024

Uchwała Nr X/100/19

Uchwała Nr X/100/19 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

Uchwała Nr X/101/19

Uchwała Nr X/101/19 w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2020.  

Uchwała Nr X/98/19

Uchwała Nr X/98/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

 

 

Uchwała Nr X/99/19

Uchwała Nr X/99/19 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

Uchwała Nr X/97/19

Uchwała Nr X/97/19 w sprawie wysokości stawek opłaty  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała Nr X/96/19

Uchwała Nr X/96/19 w sprawie e wysokości stawek opłaty  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wierzbinek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała Nr IX/95/19

Uchwała Nr IX/95/19 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr IX/94/19

Uchwała Nr IX/94/19 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek  

Uchwała Nr IX/93/19

Uchwała Nr IX/93/19 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy  do kategorii dróg gminnych 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2  

Załacznik nr 3  

Załacznik nr 4  

Załacznik nr 5  

Uchwała Nr IX/92/19

Uchwała Nr IX/92/19 w sprawie  dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała Nr IX/91/19

Uchwała Nr IX/91/19 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków  transportowych

Uchwała Nr IX/89/19

Uchwała Nr IX/89/19 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2020

Uchwała Nr IX/90/19

Uchwała Nr IX/90/19 w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr IX/88/19

Uchwała Nr IX/88/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała Nr IX/87/19

Uchwała Nr IX/87/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIII/86/19

Uchwała Nr VIII/86/19 w sprawie  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Wierzbinku. 

Uchwała Nr VIII/85/19

Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr VIII/84/19

Uchwała Nr VIII/84/19 w sprawie zmian  w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała Nr VIII/83/19

Uchwała Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024

Uchwała Nr VIII/82/19

Uchwała Nr VIII/82/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Uchwała Nr VIII/81/19

Uchwała Nr VIII/81/19 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn na rzecz każdoczesnego właściciela działki 301/10 z obrębu geodezyjnego Mąkoszyn.

Uchwała Nr VIII/80/19

Uchwała Nr VIII/80/19 w sprawie  ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez Gminę Wierzbinek.

Uchwała Nr VIII/79/19

Uchwała Nr VIII/79/19 w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, a także określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr VIII/78/19

Uchwała Nr VIII/78/19 w sprawie   zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowów) położonych w obrębie ewidencyjnym Palmowo oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 18/3, 19, 21, 23, 26, 66, 82, 86, 88 o łącznej pow. 0,7000 ha.

Uchwała Nr VIII/77/19

Uchwała Nr VIII/77/19 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.

Uchwała Nr VII/76/19

Uchwała Nr VII/76/19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek  242/10  i  242/11 o  łącznej  powierzchni 1,3000 ha poł. w obrębie geodezyjnym Synogać  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uchwała Nr VII/75/19

Uchwała Nr VII/75/19 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 5 w budynku wielorodzinnym numer 39A położonym w Wierzbinku obręb geodezyjny Chlebowo na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 39/18, 39/19 i 39/20 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej. 

Uchwała Nr VII/74/19

Uchwała Nr VII/74/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/73/19

Uchwała Nr VII/73/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

 

Uchwała Nr VII/72/19

Uchwała Nr VII/72/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024.

 

Uchwała Nr VII/71/19

Uchwała Nr VII/71/19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2018.

 

Uchwała Nr VII/70/19

Uchwała Nr VII/70/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2018 rok.

 

Uchwała Nr VII/69/19

Uchwała Nr VII/69/19 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

Uchwała Nr VI/68/19

Uchwała Nr VI/68/19 w sprawie  uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie  bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Wierzbinek w roku 2019 

Uchwała Nr VI/67/19

Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sadlnie

Uchwała Nr VI/66/19

Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa w sołectwie Tomisławice

Uchwała Nr VI/65/19

Uchwała Nr VI/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej

Uchwała Nr VI/64/19

Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/56/19 z 19 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację i przebudowę drogi powiatowej

Uchwała Nr VI/63/19

Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Uchwała Nr VI/62/19

Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Uchwała Nr VI/61/19

Uchwała Nr VI/61/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024

Uchwała Nr VI/60/19

Uchwała Nr VI/60/19 w sprawie  poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/59/19

Uchwała Nr V/59/19 w sprawie zgłoszenia sołectwa Synogać  do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Uchwała Nr V/58/19

Uchwała Nr V/58/19 w sprawie zgłoszenia sołectwa Zakrzewek do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Uchwała Nr V/57/19

Uchwała Nr V/57/19 w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Radziejowie

Uchwała Nr V/56/19

Uchwała Nr V/56/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację i przebudowę drogi powiatowej

Uchwała Nr V/55/19

Uchwała Nr V/55/19 w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/54/19

Uchwała Nr V/54/19 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr V/53/19

Uchwała Nr V/53/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Wierzbinek na rzecz Gminy Sompolno

Uchwała Nr V/52/19

Uchwała Nr V/52/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbinek na rok 2018

 

Uchwała Nr V/51/19

Uchwała Nr V/51/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 


Uchwała Nr V/50/19

Uchwała Nr V/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019 – 2024


 

Uchwała Nr V/49/19

Uchwała Nr V/49/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

 

Uchwała Nr V/48/19

Uchwała Nr V/48/19 w sprawie  zatwierdzenia  planów pracy  stałych Komisji Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok 

 

Uchwała Nr V/47/19

Uchwała Nr V/47/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok

 

Uchwała Nr V/46/19

Uchwała Nr V/46/19 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na 2019 rok

 

Uchwała Nr V/45/19

Uchwała Nr V/45/19 w sprawie  wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Uchwała Nr V/44/19

Uchwała Nr V/44/19 w sprawie  wyboru Przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr V/43/19

Uchwała Nr V/43/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego

Uchwała Nr V/42/19

Uchwała Nr V/42/19 w sprawie zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą „Pomnik Powstańców Styczniowych w Ruszkowie”

Uchwała Nr V/41/19

Uchwała Nr V/41/19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 50/1 o pow. 0,2700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ruszkówek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr V/40/19

Uchwała Nr V/40/19 w sprawie zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą „Boisko sportowe w Synogaci”

Uchwała Nr V/39/19

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 24 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin w drodze przetargu ograniczonego

Uchwała Nr V/38/19

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sadlnie

Uchwała Nr V/37/19

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2019-2021

Uchwała Nr V/36/19

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie  ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Uchwała Nr V/35/19

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała Nr V/34/19

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr IV/33/19

Uchwała Nr IV/33/19 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr IV/32/19

Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dokumentacją na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś

Uchwała Nr IV/30/19

Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  na  rok 2019

Uchwała Nr IV/31/19

Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek  na rok 2019

Uchwała Nr IV/29/19

Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku PZU S.A. 

Uchwała Nr IV/28/19

Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę garażu wraz z gruntem położonego na działce nr  60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność gospodarczą. 

Uchwała Nr IV/27/19

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność medyczną

Uchwała Nr IV/26/19

Uchwała Nr IV/26/19 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę budynku usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność weterynaryjną.

Uchwała Nr IV/25/19

Uchwała Nr IV/25/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  na czas określony – działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda.

Uchwała Nr IV/24/19

Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  na czas określony – działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn.

Uchwała Nr IV/23/19

Uchwała Nr IV/23/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  na czas określony – działek nr  50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia

Uchwała Nr IV/21/19

Uchwała Nr IV/21/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia

 

Uchwała Nr IV/22/19

Uchwała Nr IV/22/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  na czas określony – działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn.

Uchwała Nr IV/20/19

Uchwała Nr IV/20/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego na działce nr 463/2 w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn pod działalność służby zdrowia. 


 

Uchwała Nr IV/19/19

Uchwała Nr IV/19/19 w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na rok  2019 


 

Uchwała Nr IV/18/19

Uchwała Nr IV/18/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024


 

Uchwała Nr III/17/18

Uchwała Nr III/17/18 w sprawie  nieodpłatnego przekazania fragmentów przebudowanych sieci elektroenergetycznych na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. 


 

Uchwała Nr III/16/18

Uchwała Nr III/16/18 w sprawie  przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek


 

Uchwała Nr III/15/18

Uchwała Nr III/15/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.


 

Uchwała Nr III/14/18

Uchwała Nr III/14/18 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.


 

Uchwała Nr III/13/18

Uchwała Nr III/13/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024.


 

Uchwała Nr III/12/18

Uchwała Nr III/12/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.


 

Uchwała Nr III/11/18

Uchwała Nr III/11/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wierzbinek.


 

Uchwała Nr III/10/18

Uchwała Nr III/10/18 w sprawie  obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019


 

Uchwała Nr III/9/18

Uchwała Nr III/9/18 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.


 

Uchwała Nr III/8/18

Uchwała Nr III/8/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym   działki 7/1 położonej w obrębie Zielonka służebnością przesyłu


 

Uchwała Nr II/7/18

Uchwała Nr II/7/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno – Rolnej  i Porządku  Publicznego

 


 

Uchwała Nr II/6/18

Uchwała Nr II/6/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Rekreacji 

Uchwała Nr II/5/18

Uchwała Nr II/5/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury i Rekreacji oraz  Komisji Komunalno – Rolnej  i Porządku  Publicznego

 


 

Uchwała Nr II/4/18

Uchwała Nr II/4/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 


 


 

Uchwała Nr II/3/18

Uchwała Nr II/3/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

 


 


 

Uchwała Nr I/1/18

Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy


 

Uchwała Nr I/2/18

Uchwała Nr I/2/18 w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy