Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zatwierdzenia regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizuj

Zarządzenie Wójta Nr 24/2020 w sprawie   zatwierdzenia regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje  pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego - na rok 2020 z zakresu pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez  zbiórkę żywności oraz powołania   komisji konkursowej  w celu zaopiniowania złożonych  ofert

Załącznik nr 1

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Wójta Nr 23/2020 w sprawie  ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 24. 02. 2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 24. 02. 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 15 ust.1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr X/99/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020, Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuję rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku.

 

2. Wykaz stowarzyszeń, które wybrano do realizacji zadania publicznego z zakresu

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku,

wraz z kwotą przyznanej dotacji, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wierzbinek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbinek oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbinek.

Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie roztrzygnięcia konkursu

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

1. Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 17 lutego 2020 roku

2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 rokuNa podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.11 ust. 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 208 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2028 r. poz. 2057), w związku z Uchwałą Nr X/99/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzbinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbinek.

§ 3

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art.3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.)

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20 stycznia 2020 roku
 2. Zalącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin otwartego konkursu ofert
 3. Oferta realizacji zadania publicznego -załącznik nr 1
 4. Wzor umowy
 5. Wzór  aktualizacji kosztorysu i harmonogramu
 6. Wzór Oświadczenia o posiadaniu wlasnego rachunku bankowego
 7. Wzór Oświadczenia o toczacych się postępowaniach
 8. Klauzula RODO - załącznik nr 3 do konkursu ofert
 9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego-załącznik nr 5 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Załącznik nr 5

 

do Regulaminu

 

Znak sprawy: GAPO.2600.1.2019 Wierzbinek, 02.07.2019

 

Protokół z wykonanych czynności dotyczących zamówienia

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla

Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi: 14700,00 zł netto, którą ustalono na podstawie rozeznania rynku

 

 1. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Cezary Szymański

 

 1. W celu udzielenia niniejszego zamówienia przeprowadzono zapytania ofertowe.

 

5. W dniu 10.06.2019 zaproszono do złożenia ofert niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie BIP gminy formularza zapytania ofertowego.

W terminie do dnia 28.06.2019 złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

cena oferty brutto


P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz

Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

17500,00


BEZKREDY Tomasz Durkacz

ul. Strońska 2c lok. 3, 50-540 Wrocław

17200,00


New Energy Trading Idea Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16, 78-641 Rzeczyca

20850,00


Aktywnie w szkole Michał Grandyberg

Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki

16200,00


Global Hardware Solutions Sp. z o.o.

Osadnicza 1, 87-100 Toruń

17385,00


AJHmedia Szymon Herka

Zdiarska 43, 05-800 Pruszków

24649,20


Dreamtec Sp. z o.o.

Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

14700,00


KserKom 2 Barbara Weberbauer

ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

14850,00


Copy Service Tomasz Bondar

ul. Widok 53a, 62-800 Kalisz

17000,00

 

 1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr 7 wykonawcy:

  Dreamtec Sp. z o.o.

 2. Uzasadnienie:

  Firma Dreamtec Sp. z o.o. zaoferowała monitory interaktywne zgodne ze specyfikacją za najniższą cenę.

  8. Postępowanie prowadził: Cezary Szymański.


zatwierdzam wybór wykonawcy

DYREKTOR SZKOŁY

im Biskupa Romana Andrzejewskiego

w Morzyczynie

 

mgr Wojciech Szczepaniak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Zaryniu

Załącznik nr 5

 

do Regulaminu


Znak sprawy: GAPO.2600.2.2019 Wierzbinek, 02.07.2019

 

 

Protokół z wykonanych czynności dotyczących zamówienia

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla

Szkoły Podstawowej w Zaryniu

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi: 14700,00 zł netto, którą ustalono na podstawie rozeznania rynku

 

 1. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Cezary Szymański

 

 1. W celu udzielenia niniejszego zamówienia przeprowadzono zapytania ofertowe.

 

5. W dniu 10.06.2019 zaproszono do złożenia ofert niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie BIP Gminy Wierzbinek formularza zapytania ofertowego.

W terminie do dnia 28.06.2019 złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

cena oferty brutto


P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz

Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

17500,00


BEZKREDY Tomasz Durkacz

ul. Strońska 2c lok. 3, 50-540 Wrocław

17200,00


New Energy Trading Idea Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16, 78-641 Rzeczyca

20850,00


Aktywnie w Szkole Michał Grandyberg

Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki

16000,00


Global Hardware Solutions Sp. z o.o.

Osadnicza 1, 87-100 Toruń

17385,00


AJHmedia Szymon Herka

Zdiarska 43, 05-800 Pruszków

24649,20


Dreamtec Sp. z o.o.

Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

14700,00


KserKom 2 Barbara Weberbauer

ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

14850,00


Copy Service Tomasz Bondar

ul. Widok 53a 62-800 Kalisz

17000,00


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS" Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

20400,00

 

 1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr 7 wykonawcy:

  Dreamtec Sp. z o.o.

 2. Uzasadnienie:

  Firma Dreamtec Sp. z o.o. zaoferowała monitory interaktywne zgodne ze specyfikacją za najniższą cenę.

 3. Postępowanie prowadził: Cezary Szymański.

 

zatwierdzam wybór wykonawcy

DYREKTOR SZKOŁY

 

mgr Władysława Radzimska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

Załącznik nr 5

 

do Regulaminu


Znak sprawy: GAPO.2600.3.2019 Wierzbinek, 02.07.2019

 

 

Protokół z wykonanych czynności dotyczących zamówienia

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi: 14700,00 zł netto, którą ustalono na podstawie rozeznania rynku

 

 1. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Cezary Szymański

 

 1. W celu udzielenia niniejszego zamówienia przeprowadzono zapytania ofertowe.

 

5. W dniu 10.06.2019 zaproszono do złożenia ofert niżej wymienionych wykonawców poprzez umieszczenie na stronie BIP gminy formularza zapytania ofertowego.

W terminie do dnia 28.06.2019 złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

cena oferty brutto


P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz

Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

17500,00


BEZKREDY Tomasz Durkacz

ul. Strońska 2c lok. 3, 50-540 Wrocław

17200,00


New Energy Trading Idea Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16, 78-641 Rzeczyca

20850,00


Aktywnie w szkole Michał Grandyberg

Łubna Jakusy 26, 98-235 Błaszki

16000,00


Global Hardware Solutions Sp. z o.o.

Osadnicza 1, 87-100 Toruń

17385,00


AJHmedia Szymon Herka

Zdiarska 43, 05-800 Pruszków

24649,20


Dreamtec Sp. z o.o.

Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

14700,00


KserKom 2 Barbara Weberbauer

ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów

14850,00


Copy Service Tomasz Bondar

ul. Widok 53a 62-800 Kalisz

17000,00


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS" Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

20400,00

 

 1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr 7 wykonawcy:

  Dreamtec Sp. z o.o.

 2. Uzasadnienie:

  Firma Dreamtec Sp. z o.o. zaoferowała monitory interaktywne zgodne ze specyfikacją za najniższą cenę.

 3. Postępowanie prowadził: Cezary Szymański..

 

zatwierdzam wybór wykonawcy

DYREKTOR SZKOŁY

 

mgr Jolanta Grzegorska

Zarządzenie Wójta 7/2019

Zarządzenie Wójta  Nr 7/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

Załącznik nr 1


Zarządzenia Wójta 6/2019

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenia Wójta 5/2019

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Załącznik nr 1

Zarządzenia Wójta 4/2019

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ogłoszenie o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

Załącznik nr 1 -REGULAMIN Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 r

Wzór umowy

WZÓR SPRAWOZDANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Wzór Oświadczenia o toczacych sie postepowaniach

Wzór Oświadczenia o posiadaniu własnego rachunku bankowego

Wzór oferty