Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania Rady Gminy Wierzbinek

Rada Gminy działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. oraz na podstawie statutu gminy wprowadzonego uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku nr 62/VIII/2003 z dnia 30.06.2003 r.