Zamówienia 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.

Przetarg nieograniczony na "Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek" - UNIEWAŻNIONY

Dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek".

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA