Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała Nr XXXVII/335/18

Uchwała Nr XXXVII/335/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr XXXVII/334/18

Uchwała Nr XXXVII/334/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/333/18

Uchwała Nr XXXVII/333/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Wierzbinek na rzecz Gminy Babiak

Uchwała Nr XXXVII/332/18

Uchwała Nr XXXVII/332/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/331/18

Uchwała Nr XXXVII/331/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024

Uchwała Nr XXXVII/330/18

Uchwała Nr XXXVII/330/18 w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2019

Uchwała Nr XXXVI/329/18

Uchwała Nr XXXVI/329/18 w sprawie  sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25 o pow. 0,5800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Racięcin w drodze przetargu ograniczonego

Uchwała Nr XXXVI/328/18

Uchwała Nr XXXVI/328/18 w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wierzbinek partnerskiego projektu systemowego pt.,,LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7:Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXXVI/327/18

Uchwała Nr XXXVI/327/18 w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”

Uchwała Nr XXXVI/326/18

Uchwała Nr XXXVI/326/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Nr XXXVI/325/18

Uchwała Nr XXXVI/325/18 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/324/18

Uchwała Nr XXXVI/324/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024

Uchwała Nr XXXVI/323/18

 

Uchwała Nr XXXVI/323/18  w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXVI/322/18

Uchwała Nr XXXVI/322/18 w sprawie  zasad usytuowania miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXVI/321/18

Uchwała Nr XXXVI/321/18 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty

całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XXXVI/320/18

Uchwała Nr XXXVI/320/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

na czas określony – działki nr: 150 o powierzchni 2,51 ha położonej w obrębie

geodezyjnym Wilcza Kłoda gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XXXVI/319/18

Uchwała Nr XXXVI/319/18 w sprawie  sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami

ewidencyjnymi działek 239/1 o pow. 3,8300 ha, 239/3 o pow. 0,5000 ha

i 193 o pow. 7,5700 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Goczki w drodze

przetargu ograniczonego

 

 

Uchwała Nr XXXV/318/18

Uchwała Nr XXXV/318/18 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Uchwała Nr XXXV/317/18

Uchwała Nr XXXV/317/18 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXI/275/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

Uchwała Nr XXXV/316/18

Uchwała Nr XXXV/316/18 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku zadania własnego Gminy Wierzbinek, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uchwała Nr XXXV/315/18

Uchwała Nr XXXV/315/18 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018


 

Uchwała Nr XXXV/314/18

Uchwała Nr XXXV/314/18 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018 – 2024


 

 

Uchwała Nr XXXV/313/18

Uchwała Nr XXXV/313/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr 234/XXXV/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 maja 2006 roku

Uchwała Nr XXXV/312/18

Uchwała Nr XXXV/312/18 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach na cele dydaktyczne

Uchwała Nr XXXV/311/18

Uchwała Nr XXXV/311/18 w sprawie yrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działek  nr: 239/1 o powierzchni 3,83 ha i 239/3 o powierzchni 0,50 ha  położonych w obrębie geodezyjnym Goczki gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XXXV/310/18

Uchwała Nr XXXV/310/18 w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXV/309/18

Uchwała Nr XXXV/309/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XXXV/308/18

Uchwała Nr XXXV/308/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr: 26 o powierzchni 0,75 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ziemięcin gm. Wierzbinek,

Uchwała Nr XXXV/307/18

Uchwała Nr XXXV/307/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr: 235 o powierzchni 1,98 ha położonej w obrębie geodezyjnym Synogać gm. Wierzbinek,

 

 

Uchwała Nr XXXV/306/18

Uchwała Nr XXXV/306/18 w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania drogi położonej na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXV/305/18

Uchwała Nr XXXV/305/18 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXIV/304/18

Uchwała Nr XXXIV/304/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXIV/303/18

Uchwała Nr XXXIV/303/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIV/302/18

Uchwała Nr XXXIV/302/18 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/301/18

Uchwała Nr XXXIV/301/18 w sprawie  zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/300/18

Uchwała Nr XXXIII/300/18 w sprawie  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności

Uchwała Nr XXXIII/299/18

Uchwała Nr XXXIII/299/18 w sprawie  zbycia PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kryszkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 250 o pow. 0,0400 ha

Uchwała Nr XXXIII/298/18

Uchwała Nr XXXIII/298/18 w sprawie zbycia PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem w Tomisławicach  oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117 o pow.  0,9700 ha położonej w obrębie Tomisławice

Uchwała Nr XXXIII/297/18

Uchwała Nr XXXIII/297/18 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXIII/296/18

Uchwała Nr XXXIII/296/18 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXII/295/18

Uchwała Nr XXXII/295/18 w sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2018.

Uchwała Nr XXXII/294/18

Uchwała Nr XXXII/294/18 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXII/293/18

Uchwała Nr XXXII/293/18 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXII/292/18

Uchwała Nr XXXII/292/18 w sprawie  uchylenia uchwały  Nr XXIX/242/13 Rady Gminy Wierzbinek  z dnia 12 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu  "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"

Uchwała Nr XXXII/291/18

Uchwała Nr XXXII/291/18 w sprawiezmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXII/290/18

Uchwała Nr XXXII/290/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek

 

Uchwała Nr XXXII/289/18

Uchwała Nr XXXII/289/18 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXXII/288/18

Uchwała Nr XXXII/288/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXII/287/18

Uchwała Nr XXXII/287/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu

Uchwała Nr XXXII/286/18

Uchwała Nr XXXII/286/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Wierzbinek oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Uchwała Nr XXXII/285/18

Uchwała Nr XXXII/285/18 w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 

Uchwała Nr XXXI/284/18

Uchwała Nr XXXI/284/18 w sprawie  określenia organizacji punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXI/283/18

Uchwała Nr XXXI/283/18 w sprawie projektu ustalenia sieci przedszkoli w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXXI/282/18

Uchwała Nr XXXI/282/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/281/18

Uchwała Nr XXXI/281/18 w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXXI/279/18

Uchwała Nr XXXI/279/18 w sprawie  wyrażania/niewyrażania  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019  środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXI/280/18

Uchwała Nr XXXI/280/18 w sprawie  zaciągnięcia  przez Gminę Wierzbinek w 2018 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXXI/278/18

Uchwała Nr XXXI/278/18 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXXI/277/18

Uchwała Nr XXXI/277/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XXXI/276/18

Uchwała Nr XXXI/276/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Nr XXXI/275/18

Uchwała Nr XXXI/275/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

Uchwała Nr XXXI/274/18

Uchwała Nr XXXI/274/18 w sprawie  zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych